Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

S-HIV Ag/As

Akkreditering Alternativt navn: Humant Immunsvikt Virus (HIV) Antigen/Antistoff

Indikasjoner

Utredning av klinisk sykdom forenlig med primær HIV-infeksjon (mononukleoselignende bilde) eller AIDS, risikoadferd (sprøytemisbruk, ubeskyttet sex med tilfeldig partner), pasienter som kommer fra høyendemiske områder, som ledd i smitteoppsporing/utredning, utredning av tidligere blodtransfunderte pasienter og blødere, ønske om HIV-test fra pasienten.

Referanseområde

Referanseområde
NEG(<0,8)

Tolkning

<0,8 Negativ
0,8 - 1,2 Grenseverdi (besvares med tallverdi)
 >1,2 Reaktiv (besvares med tallverdi)

Analyse for påvisning av hiv er en kombinert antigen (p24-antigen) og antistofftest. Dette innebærer at vi kan påvise smitte noe tidligere enn med en ren antistofftest, 1-2 uker etter eksponering. Testen skiller ikke mellom hiv p24 antigen, hiv-1 antistoff eller hiv-2 antistoff, men gir ett resultat. Ved reaktiv test, etterrekvireres automatisk en analyse som bare detekterer hiv antigen p24 (HIV Ag P24) samt en mer spesifikk antistofftest (HIV ag/as alt. metode).

Reaktiv test betyr ikke uten videre at det foreligger en aktuell hiv-infeksjon. Diagnosen stilles først når også kontrollprøven er positiv, og når bekreftende analyser er utført ved referanselaboratoriet.

Merknad

Testen er meget sensitiv. Særlig ved lave reaktive verdier kan resultatet være falskt reaktivt. Alle nye reaktive prøver vil bli videresendt til referanselaboratoriet.

Melding

Bekreftet hiv-positivitet (i to ulike prøver og bekreftet fra referanselaboratorium) er anonymt meldepliktig og meldes til:
Meldesystem for infeksjonssykdommer (MSIS), Nasjonalt Folkehelseinstitutt, Postboks 4404 Nydalen, 0403 Oslo.
Meldeskjema lastes ned fra FHI’s hjemmeside.

Norsk bruksnavn: P-Humant immunsviktvirus-1+2 (HIV-1+HIV-2) antigen/antistoff
NLK-kode: NPU19649
Analysenummer: 733
Forkortet analysenavn: HIV AGAS

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.