Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Statin-panel

Indikasjoner

Spørsmål om muskelbivirkning, ved mangelfull effekt og før oppstart med høydosebehandling av statiner.

Tolkning

Ved statin-panel undersøkes det for varianter i genet for det legemiddelmetaboliserende enzymet CYP3A5 og i genet SLCO1B1 som koder for transportproteinet OATP1B1, som begge påvirker serumkonsentrasjonen av de vanligste statinene. 

For CYP3A5 er det vanligst å ha to alleler med manglende eller svært lav aktivitet (*3). Bærere av det mindre vanlige CYP3A5*1-allelet vil ha høy aktivitet av CYP3A5. Disse personene får nedsatt konsentrasjon av simvastatin og atorvastatin, og risikerer dårlig effekt av disse statinene. Hos pasienter som bærer CYP3A5*1 er det aktuelt å øke dosen av simvastatin/atorvastatin, eller velge et alternativt statin som ikke metaboliseres av CYP3A5 (f. eks. rosuvastatin eller pravastatin). 

I genet SLCO1B1 undersøkes det for en variant (*5) som gir redusert aktivitet av transportproteinet OATP1B1. Dette proteinet transporterer statiner fra blod til virkestedet i lever. Personer som er bærere av *5-varianten vil få høy serumkonsentrasjon av statiner og har økt risiko for doseavhengige bivirkninger, inkludert muskelbivirkninger. Hos personer som er bærere av *5-varianten er det aktuelt å senke dosen, bytte statin eller legge til en annen type kolesterolsenkende behandling.

Simvastatin og atorvastatin påvirkes mest av SLCO1B1-variasjon, mens fluvastatin i svært liten grad er påvirket. En internasjonal konsensusgruppe anbefaler at det utføres SLCO1B1-genotyping ved planlagt oppstart av høydosebehandling med simvastatin eller atorvastatin, dvs. dosering på 40 mg daglig eller mer.  

Merknad

Prøven blir oversendt til annet laboratorium (Diakonhjemmet) for analysering, og resultatet blir formidlet direkte fra laboratoriet.

Analysenummer: D51

Prøvetakingsrutiner

Prøven bør oppbevares i kjøleskap dersom den ikke sendes med en gang.

Prøvemateriale og mengde

4 mL EDTA-blod.

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 1.