Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Marevan-panel

Alternativt navn: Warfarin gentest, Genetisk analyse av VKORC1 og CYP2C9, Marevanpanel

Indikasjoner

Rekvireres før oppstart av Marevan-behandling eventuelt ved pågående behandling dersom pasienten har en uventet høy INR og dosering er vanskelig.

Referanseområde

Normal

Tolkning

Marevan virker ved å hemme enzymet VKOR (Vitamin K epoksid reduktase) og dermed at vitamin K regeneres i kroppen. Dersom VKORC1-genet har varianten *2 (1173C>T)medfører dette en øket følsomhet for warfarin med øket fare for blødninger, særlig i homozygot form. I så fall bør Marevan-dosen reduseres med omkring 40 %.
Den mest aktive komponenten S-warfarin metaboliseres i hovedsak av CYP2C9. Dersom mutasjonene CYP2C9*2 eller CYP2C9*3 påvises, vil dette medføre at warfarin metaboliseres langsommere enn normalt. Den sistnevnte varianten har minst aktivitet og gir derved størst økning i warfarin-konsentrasjon. Dersom pasienten har avvik i begge alleler, vil dette medføre en meget betydelig redusert metabolisme av warfarin, og dosen må reduseres betydelig. Se Farmakogenetikk.

Merknad

Prøven blir oversendt til annet laboratorium (Diakonhjemmet) for analysering, og resultatet blir formidlet direkte fra laboratoriet.

Analysenummer: 203
Forkortet analysenavn: B-WARPAN

Prøvetakingsrutiner

Prøven bør sendes laboratoriet så raskt som mulig etter prøvetaking. Prøven bør oppbevares i kjøleskap dersom den ikke sendes med en gang.

Prøvemateriale og mengde

3 mL EDTA-blod

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 1.