Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Bly

Eksponering

Bly er et giftig metall. Det tas opp vesentlig via gastrointestinaltractus og lagres i skjelettet som inneholder 95% av kroppens bly. I blod er den vesentligste delen å finne i erytrocyttene.

Bly finnes i alle matvarer. Det daglige inntaket er under 1 mmol, og hos voksne absorberes bare 5 - 10% av dette. Hos barn er absorpsjonen større, hos småbarn mellom 25 og 50%. Opptaket av bly øker ved lav kalsiumtilførsel. I drikkevann er blykonsentrasjonen ca 5 pmol/L. Det bidrar ikke signifikant til inntaket, men i vann fra varmtvannsbeholder og surt drikkevann kan blyinnholdet være høyere. Syrlige mat- og drikkevarer, som f eks juice, kan oppnå høyt blyinnhold ved å oppbevares i keramikk-kar med blyglasur. Eldre tinnvarer kan også ha høyt blyinnhold. Blyforgiftninger fra apparatur for hjemmebrenning har også vært beskrevet.

Blyinnholdet i luft kom tidligere vesentlig fra bileksos. Opptaket fra lungene varierer mellom 25 og 50%. Denne form for eksponering spiller i dag neppe noen rolle. Tidligere kunne luften i storbyene tilnærmet gi et blyopptak av samme størrelsesorden som mat og drikke.

Røyking øker blyeksponeringen. 20 sigaretter pr dag kan gi en økning i blodkonsentrasjonen på 0,1 - 0,5 µmol/L.

Forgiftningsfaren er av flere grunner spesielt stor hos barn. Absorpsjonen er større, toleransegrensen lavere, og symptomene er mer uspesifikke. Det har vært iakttatt blyforgiftning hos barn som har spist blyholdig maling. Bly passerer barrièrene i kroppen, også placenta. Fosteret har dessuten svært lav toleransegrense. Det er derfor undertiden viktig å være på vakt mot blyforgiftning hos gravide. Undersøkelser av barn i England har vist en sammenheng mellom blykonsentrasjonen i blod og mental retardasjon.
Arbeidstilsynet har fastlagt at personer som skal arbeider i blyeksponert miljø skal få bestemt blyinnholdet i blod hver 3 mnd. (Forskrift til arbeidsmiljøloven 30.04.2001, nr 443). Dersom 3 påfølgende verdier viser < 0,5 µmol/L for kvinner i fertil alder og < 1,0 µmol/L for andre arbeidstakere, kan kontrollintervallene økes til 1 år.

Utskillelse

Det som ikke absorberes blir utskilt direkte i avføringen.
Ca 80% blir utskilt i urin.
Ca 15% blir utskilt i galle.
Det resterende utskilles fra kroppen i form av svette, hud, hår og negler.

Omtrentlige halveringstider:
Blod: Ca 1 mnd
Bløtvev: 40 - 60 dager
Benvev: 20 - 30 år
Helkropp: Sterkt varierende og avhengig av størrelse og lengde av blyeksponering.

Forgiftning

Kronisk blyforgiftning skyldes langvarig eksponering. De viktigste kliniske ytringsformene er:

  • Anemi. Bly hemmer enzymer i hemoglobinsyntesen, blant annet ALA-dehydratase. Dette fører til økt ALA-utskillelse i urinen, se nedenfor.
  • Hodepine, søvnløshet, irritabilitet.
  • Abdominalkolikk.
  • Muskelsvekkelse, særlig i overekstremitetenes strekkere.
  • Encephalopati, særlig hos barn. Akutt encephalopati kan gi økt intrakranielt trykk med kramper, oppkast og koma.
  • Nefropati med eller uten sekundær urinsyregikt.

Indikasjoner

Indikasjonen for å bestemme B-Bly er blyeksponering eller mistanke om blyforgiftning. Mistanke om blyforgiftning kan foreligge ved ukarakteristiske allmennsymptomer, anemi og mentale problemer hos barn. Hos voksne vil vurdering av eksponeringsgraden sammenholdt med de kliniske symptomer som er nevnt ovenfor, kunne være veiledende.

U-ALA (delta-amino levulinsyre i urin) bør bestemmes når blyverdien i blod tyder på forgiftning. Analysen utføres ikke ved vårt laboratorium.

Tolkning

Hos friske personer som ikke er eksponert for bly, ligger verdiene i området 0,1 - 0,4 µmol/L. Hos voksne personer opptrer kliniske symptomer på blyforgiftning først ved verdier over ca 3,0 µmol/L.

I henhold til Forskriftenes paragraf 35 skal kvinner i fertil alder som arbeider under blyeksponering og som får målt blodverdi > 0,75 µmol/L eller 3 påfølgende verdier i området 0,5 - 0,75 µmol/L, omplasseres til annet arbeide til verdiene er kommet < 0,5 µmol/L. Andre arbeidstakere som får påvist verdier > 2,0 µmol/L eller 3 påfølgende prøver mellom 1,5 og 2,0 µmol/L, skal omplasseres til verdiene er sunket < 1,5 µmol/L

Feilkilder

Kontaminering med bly fra omgivelsene kan gi økte verdier. Bruker man vakuumglass med heparin (grønn propp) og sender inn det glasset prøven er tatt på, vil kontaminering neppe representere noen fare, se alfabetisk analyseliste, B-Bly.