Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Miljø

1. Målsetting

Fürst Medisinsk Laboratorium vil drive sin virksomhet med fokus på i minst mulig grad å belaste det ytre miljøet. Laboratoriet har derfor valgt å implementere NS-EN ISO 14001, Miljøstyringssystem. Første gangs sertifisering er gyldig fra 03.11.2014 - 03.11.2017 (sertifikat nr.:1382)

2. Strategi

For å oppnå vår målsetting om i minst mulig grad å belaste det ytre miljøet fokuserer laboratoriet på:

• Til enhver tid tilfredsstille lovbestemte miljøkrav og miljøforskrifter
• Bevisstgjøre og lære opp alle ansatte slik at skader og belastning på miljøet unngås
• Sortere mer avfall for å sikre at avfall som kan gjenvinnes går til gjenvinning, og at annet avfall blir destruert forskriftsmessig
• Å benytte elektroniske løsninger for å minske papirforbruket, og ha fokus på å finne nye elektroniske løsninger for å erstatte prosedyrer med stort papirforbruk
• Opprettholde premiering av de som er med på "Sykle til jobben-aksjonen"
• I den grad det er økonomisk forsvarlig, prioritere miljømerkede eller miljøtilpassede produkter
• Ha en løpende evaluering av de rutiner og tjenester som utføres ved laboratoriet, for å sikre miljøstyringssystemet og opprettholde miljøpolitikken
• Virksomheten søker til enhver tid å investere i moderne utstyr som p.g.a. den teknologiske utviklingen medføre redusert kjemikalieutslipp

Fürst ønsker å bidra i nasjonalt og internasjonalt arbeid innenfor laboratoriets kompetanseområde for bidra til monitorering av miljøpåvirkning. I den forbindelse har Fürst meldt inn registrering i en global "Mercury Laboratory Databank" på initiativ fra Miljødirektoratet, WHO, CNR og UNEP. Laboratoriet har sagt seg positiv til å motta oppdrag for kvikksølvmonitorering og delta i tilhørende kvalitetskontrollprogram.

3. Organisasjon og ansvar

Administrerende direktør er øverste ansvarlige for miljøarbeidet hos Fürst. Kvalitetssjef er direkte underlagt administrerende direktør og rapporterer til denne. I det daglige ivaretas bedriftens kvalitetsarbeid av kvalitetssjef, som også har ansvaret for TQM-dokumentasjonen for miljøarbeidet. EKV bioingeniør har ansvaret for den praktiske gjennomføringen som bla. inkluderer å følge opp handlingsplanen. EKV bioingeniør er underlagt kvalitetssjef.

Miljøarbeid er alle ansattes ansvar. Laboratoriet skal sørge for at alle kjenner og forstår betydningen av miljøarbeidet. De ansatte skal ha myndighet, utdannelse, opplæring og trening slik at de kan utføre sine arbeidsoppgaver på en god måte og i tråd med bedriftens miljøpolitikk.

Miljøsertifikat (pdf)