ESBL screening

Akkreditering Alternativt navn: Ekstendert spektrum betalaktamase

Indikasjoner

ESBL er uttrykk for en resistensmekanisme som gjør gram negative stavbakterier motstandsdyktige mot bredspektrete betalaktamantibiotika. Problemet er stadig økende etter at det ble erkjent på 1980 tallet. Tidlig var dette en mekanisme hovedsaklig sett hos Klebsiella arter men etterhvert er det også vanlig blant E. coli og andre enterobakterier.

I henhold til utarbeidete nasjonale retningslinjer for screening er det anbefalt at man før, eller ved innleggelse i sykehus, tar prøve for ESBL-holdige bakterier av alle som:

  • Har vært innlagt i helseinstitusjon utenfor Norden det siste året,
  • Det siste året har vært innlagt i helseinstitusjon i Norge eller annet nordisk land der det (under det aktuelle oppholdet) pågikk et utbrudd med ESBL-holdige bakterier,
  • Har bodd sammen med person som har fått påvist ESBL-holdige bakterier det siste året,
  • Tidligere har fått påvist ESBL-holdige bakterier,
  • Ved alle innleggelser i avdelinger som etter lokal vurdering karakteriseres som avdelinger med særlig mottakelige pasienter og/eller stor risiko for spredning, (f.eks. brannskadeavdeling, intensivavdeling, hematologisk avdeling, nyfødtintensiv o.l.)

Referanseområde

Referanseområde
NEG

Tolkning

Positivt svar er forenlig med bærertilstand eller sykdom forårsaket av ESBL. Oppfølging bør skje i samråd med fastlege/smittevernlege.

Melding

Ved funn av noen enkelte, spesielle ESBL i laboratoriet vil denne bli sendt til spesiallaboratorium for videre analyse. Karbapenemaseproduserende ESBL vil bli ringt dersom pasienten tilhører en institusjon.

Norsk bruksnavn: Us-Gramnegative staver (ESBL-produserende) dyrkning
NLK-kode: NPU54483
Analysenummer: U61
Forkortet analysenavn: ESBLSCRE

Prøvetakingsrutiner

Prøve for ESBL tas med vanlig prøvetakingsutstyr og transportmedium.

Prøve tatt fra rectum vil samtidig kunne benyttes til påvisning av VRE. Prøve tas fra rektum (det må være synlig fæces på penselen)

Prøvemateriale og mengde

Pensel Copan eSwab i Amies transportmedium.

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer A eller B.