ESBL screening

Akkreditering Alternativt navn: Ekstendert spektrum betalaktamase

Indikasjoner

ESBL er uttrykk for en resistensmekanisme som gjør gram negative stavbakterier motstandsdyktige mot bredspektrete betalaktamantibiotika. Problemet er stadig økende etter at det ble erkjent på 1980 tallet. Tidlig var dette en mekanisme hovedsaklig sett hos Klebsiella arter men etterhvert er det også vanlig blant E. coli og andre enterobakterier.

I henhold til utarbeidete nasjonale retningslinjer for screening er det anbefalt at man før, eller ved innleggelse i sykehus, tar prøve for ESBL-holdige bakterier av alle som:

  • Har vært innlagt i helseinstitusjon utenfor Norden det siste året,
  • Det siste året har vært innlagt i helseinstitusjon i Norge eller annet nordisk land der det (under det aktuelle oppholdet) pågikk et utbrudd med ESBL-holdige bakterier,
  • Har bodd sammen med person som har fått påvist ESBL-holdige bakterier det siste året,
  • Tidligere har fått påvist ESBL-holdige bakterier,
  • Ved alle innleggelser i avdelinger som etter lokal vurdering karakteriseres som avdelinger med særlig mottakelige pasienter og/eller stor risiko for spredning, (f.eks. brannskadeavdeling, intensivavdeling, hematologisk avdeling, nyfødtintensiv o.l.)

Tolkning

Positivt svar er forenlig med bærertilstand eller sykdom forårsaket av ESBL. Oppfølging bør skje i samråd med fastlege/smittevernlege.

Melding

Ved funn av noen enkelte, spesielle ESBL i laboratoriet vil denne bli sendt til spesiallaboratorium for videre analyse. Karbapenemaseproduserende ESBL vil bli ringt dersom pasienten tilhører en institusjon.

Norsk bruksnavn: Us-Gramnegative staver (ESBL-produserende) dyrkning
NLK-kode: NPU54483
Analysenummer: U61
Forkortet analysenavn: ESBLSCRE

Prøvetakingsrutiner

Avføringsprøve/fecesprøve benyttes.

Kort bruksanvisning:

Prøvetakningspenselen tas ut av pakning og føres 1-2 cm inni rektum. Korken på prøverøret tas av og penselen settes i prøverøret. Brekk av prøvetakningspenselen i knekkpunktet.

Det kan også benyttes fæcesprøve fra potte/bekken. Ved normal/løs avføring føres penselen ned i feces og opp igjen. Ved hard avføring brukes penselen som en spatel for å få med en liten mengde feces. Skru på korken på røret og merk det med etikett med strekkode med sluttsiffer A eller B.

Prøven bør oppbevares i kjøleskap inntil forsendelse.

For optimal diagnostikk må prøven være ankommet laboratoriet senest 48 timer etter prøvetakning. Prøver inntil 5 døgn gamle aksepteres, men gamle prøver kan gi redusert sensitivitet og derved «falske» negative svar.

Prøvemateriale og mengde

Det må være godt synlig feces på prøvetakningspinnen. Pensel Copan eSwab i Amies transportmedium.

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer A eller B.