S-Karbamazepin

Preparat: Tegretol, Trimonil

Indikasjoner

Start og kontroll av karbamazepinbehandling.

Terapeutisk område

Referanseområde Enhet
15 - 45 µmol/L

Referanseområdet gjelder ved monoterapi og for behandling av epilepsi.

Varsling: Verdier over 60 µmol/L vil bli forsøkt varslet pr telefon.

Tolkning

Verdier over det terapeutiske området er uttrykk for økt intoksikasjonsrisiko, mens verdier under medfører risiko for manglende terapeutisk effekt. Se Medikamentanalyser som terapikontroll.

Som følge av nasjonal harmonisering av referanseområdet for karbamazepin utgis serumkonsentrasjonen av karbamazepin alene, uten den farmakologisk aktive metabolitten fra mars 2019. Referanseområdet endres ikke, da metabolitten oftest utgjør en svært lav andel av totalkonsentrasjonen. Metabolittnivå ≥ 8 μmol /L kan bidra til økt risiko for bivirkninger.

Halveringstid: 16 - 24 t. (avhengig bl. a. av grad av enzyminduksjon).

Merknad

Farmakologisk aktiv metabolitt (karbamazepin-10,11-epoksid) bestemmes også. 

Analysen utføres på Diakonhjemmet Sykehus, Senter for Psykofarmakologi (SFP)

Norsk bruksnavn: P-Karbamazepin
NLK-kode: NPU01457
Analysenummer: D09
Forkortet analysenavn: S-KARBA

Pasientforberedelser

Prøven tas medikamentfastende 12 - 24 timer etter siste dose.

Prøvetakingsrutiner

Oppgi alle legemidler, dosering og tidspunkt for siste dose og prøvetaking.

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum. Tas på rør uten tilsetning (ikke gel). Anbefalt henstand før sentrifugering er 60 minutter.

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 6 for innsendingsrøret.