S-Perfenazin

Preparat: Trilafon

Indikasjoner

Kontroll, doseendring, bivirkninger, terapisvikt.

Terapeutisk område

Referanseområde Enhet
1 - 7 nmol/L

Tolkning

Høye verdier innebærer økt risiko for bivirkninger. Lave verdier innebærer risiko for manglende terapeutisk effekt. Sykdomsforhold og farmakodynamisk variasjon kan berettige serumkonsentrasjoner utenfor terapeutisk område.
Halveringstid: 9 timer

Merknad

Analysen utføres på Diakonhjemmet, senter for Psykofarmakologi (SFP).

Norsk bruksnavn: P-Perfenazin
NLK-kode: NPU03047
Analysenummer: 439
Forkortet analysenavn: PERFENAZ

Pasientforberedelser

Prøven tas medikamentfastende 12 - 24 timer etter siste dose. Ved bruk av Trilafon dekanoat anbefales prøvetaking rett før neste depot settes.

Prøvetakingsrutiner

Oppgi alle legemidler, dosering og tidspunkt for siste dose og prøvetaking.

Prøvemateriale og mengde

2 mL serum. Tas på rør uten tilsetning (ikke gel). Anbefalt henstand før sentrifugering er 60 minutter.

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 6 for innsendingsrøret.