U-Protein total

Akkreditering Alternativt navn: Totalprotein i urin

Indikasjoner

Vurdering og oppfølging av proteinuri. Innledning til oppkonsentrering og elektroforese av urinproteiner. Gjelder det kvalitativ vurdering av elektroforesemønster eller påvisning av Bence Jones protein, er det tilstrekkelig med morgenurin. Ved sammenlikninger i gjentatte prøver og kontroll av behandlingseffekt er prøve av døgnurin nødvendig.

Referanseområde

Referanseområde Enhet
<0,10 g/L

Tolkning

Høyeste verdier ved non-selektive glomerulære proteinurier, men også høye verdier i en del tilfelle med bevart selektivitet. Strimmeltest for protein kan være negativ og totalprotein likevel økt ved tubulær proteinuri og Bence Jones proteinuri. Se U-Elektroforese og det kliniske kapittelet om Monoklonale gammopatier.

Analytisk og biologisk V.K.:

Se separat tabell over Analysevariasjon

Merknad

I spot-uriner bestemmes også kreatinin (i tillegg til den rekvirerte analytt) - som et mål på urinens konsentrasjon.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: U-Protein
NLK-kode: NPU03958
Analysenummer: 149
Forkortet analysenavn: U-PROTEI

Prøvetakingsrutiner

Prøven er holdbar 1 dag ved romtemperatur, 7 dager i kjøleskap.

Prøvemateriale og mengde

10 mL morgenurin

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 8.