VRE screening

Akkreditering Alternativt navn: Vankomycinresistent enterokokk

Indikasjoner

Enterokokker er en del av normalfloraen i tarm. Den kan derfor også finnes på hud og slimhinner i underlivet. Bakteriene kan forårsake sykdom og i helseinstitusjoner har slik sykdom utviklet seg til å bli et økende problem. Behandling av slik sykdom kan være vanskelig fordi bakterien ofte kan være resistent overfor vanlig brukte antibiotika. Det er derfor viktig å avklare forekomst av vankomycinresistens både på grunn av konsekvensene dette vil kunne ha både for behandling og den smittevernmessig oppfølgingen.

Folkehelseinstituttet har publisert nasjonale anbefalinger for håndtering av VRE i helseinstitusjoner. Følgende pasientgrupper er anbefalt undersøkt før innleggelse i helseinstitusjon:

  • Alle pasienter som i løpet av siste 12 måneder har vært innlagt på helseinstitusjon utenfor Norden.
  • Alle pasienter som har vært innlagt ved norsk eller nordisk helseinstitusjon med pågående VRE-utbrudd

Tolkning

Positivt svar er forenlig med bærertilstand eller sykdom forårsaket av VRE. Oppfølging bør skje i samråd med fastlege/smittevernlege.

Melding

Ved funn av mistenkt VRE i laboratoriet vil denne bli sendt spesiallaboratorium for videre analyse.

Norsk bruksnavn: Us-VRE dyrkning
NLK-kode: NPU57665
Analysenummer: U60
Forkortet analysenavn: VRESCREE

Prøvetakingsrutiner

Avføringsprøve/fecesprøve benyttes.

Kort bruksanvisning:

Prøvetakningspenselen tas ut av pakning og føres 1-2 cm inni rektum. Korken på prøverøret tas av og penselen settes i prøverøret. Brekk av prøvetakningspenselen i knekkpunktet.

Det kan også benyttes fæcesprøve fra potte/bekken. Ved normal/løs avføring føres penselen ned i feces og opp igjen. Ved hard avføring brukes penselen som en spatel for å få med en liten mengde feces. Skru på korken på røret og merk det med etikett med strekkode med sluttsiffer A eller B.

Prøven bør oppbevares i kjøleskap inntil forsendelse.

For optimal diagnostikk må prøven være ankommet laboratoriet senest 48 timer etter prøvetakning. Prøver inntil 5 døgn gamle aksepteres, men gamle prøver kan gi redusert sensitivitet og derved «falske» negative svar.

Prøvemateriale og mengde

Det må være godt synlig feces på prøvetakningspinnen. Pensel Copan eSwab i Amies transportmedium.

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer A eller B.