VRE screening

Akkreditering Alternativt navn: Vankomycinresistent enterokokk

Indikasjoner

Enterokokker er en del av normalfloraen i tarm. Den kan derfor også finnes på hud og slimhinner i underlivet. Bakteriene kan forårsake sykdom og i helseinstitusjoner har slik sykdom utviklet seg til å bli et økende problem. Behandling av slik sykdom kan være vanskelig fordi bakterien ofte kan være resistent overfor vanlig brukte antibiotika. Det er derfor viktig å avklare forekomst av vankomycinresistens både på grunn av konsekvensene dette vil kunne ha både for behandling og den smittevernmessig oppfølgingen.

Folkehelseinstituttet har publisert nasjonale anbefalinger for håndtering av VRE i helseinstitusjoner. Følgende pasientgrupper er anbefalt undersøkt før innleggelse i helseinstitusjon:

  • Alle pasienter som i løpet av siste 12 måneder har vært innlagt på helseinstitusjon utenfor Norden.
  • Alle pasienter som har vært innlagt ved norsk eller nordisk helseinstitusjon med pågående VRE-utbrudd

Referanseområde

Referanseområde
NEG

Tolkning

Positivt svar er forenlig med bærertilstand eller sykdom forårsaket av VRE. Oppfølging bør skje i samråd med fastlege/smittevernlege.

Melding

Ved funn av mistenkt VRE i laboratoriet vil denne bli sendt spesiallaboratorium for videre analyse.

Norsk bruksnavn: Us-Vankomycinresistente enterokokker (VRE) dyrkning
NLK-kode: NPU57665
Analysenummer: U60
Forkortet analysenavn: VRESCREE

Prøvetakingsrutiner

Prøve for VRE påvisning tas med vanlig prøvetakingsutstyr og transportmedium. 

Prøve tatt fra rectum vil samtidig kunne benyttes til påvisning av bakterier med ESBL.

Prøver tas fra følgende steder:
-Mistanke om kolonisering: dyrkning av VRE fra rektal-pensel (det må være synlig fæces på penselen).

Prøvemateriale og mengde

Pensel Copan eSwab i Amies transportmedium.

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer A eller B.