Tolkning

Undersøkelser av lipider og lipoproteiner i serum tar først og fremst sikte på å vurdere risikoen for ateromatøse karsykdommer. Kolesterol brukes både ved screening og for å følge behandling. Dersom det overveies diett - og/eller medikamentell behandling, bør man også bestemme triglyserider, HDL-kolesterol samt LDL-kolesterol. Triglyseridverdien bør sammenholdes med kostanamnese, særlig m.h.t. karbohydratinntak og alkohol.

Er kolesterol > 6 mmol/L, bør verdien kontrolleres i ny prøve. Ved nivå 5 - 6 mmol/L er kontrollprøve bare aktuell hos personer under 50 år. Er forskjellen mellom kolesterol i de to prøver mer enn 0,5 mmol/L, bør en tredje prøve tas. Følgende retningslinjer kan være til hjelp:

 <5,0 mmol/L Ønskelig nivå.
5,0 - 6,4 mmol/L Lett hyperkolesterolemi, kostråd avhengig av alder, andre risikofaktorer o.l.
6,5 - 7,9 mmol/L Moderat hyperkolesterolemi. Diettbehandling.
 >8,0 mmol/L Uttalt hyperkolesterolemi. Diettbehandling, evt. supplert med medikamenter.

Ved lett forhøyde kolesterolverdier bør også HDL-kolesterol og triglyserider bestemmes og trekkes inn i risikovurderingen.

I primærforbygging kan man likevel anse at lipidnivået er tilfredstillende dersom:

  • Totalkolesterol <5,0 mmol/L og LDL-kolesterol <3,0 mmol/L
  • HDL-kolesterol >1,0 mmol/L (menn) eller >1,3 mmol/L (kvinner)
  • Total-/HDL-kolesterol-ratio <5
  • Triglyserider <1,7 mmol/L

Kilde: Nasjonale Retningslinjer for individuell primærforebygging av hjerte-karsykdommer (IS-1550, 2009)

Under behandling bør både kolesterol og triglyserider bestemmes ved hver konsultasjon. Det er sjelden aktuelt å følge HDL-kolesterolverdien under medikamentell behandling. Prøver bør ikke tas under interkurrente sykdommer eller under graviditet. Ved fortløpende kolesterolkontroller er det viktig å være oppmerksom på den intraindividuelle biologiske variasjon som kan være ganske betydelig (variasjonskoeffisient 5,4%). Prøvene bør hver gang tas under de samme betingelser, f eks etter at pasienten har sittet i ro i ca 15 minutter.