Likestilling

Konklusjon

Bedriften har gode rutiner for å unngå diskriminering relatert til etnisitet, religion/livssyn, funksjonsnedsettelse, kjønn, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksuell orientering. Dagens ansatte reflekterer at det er et stort mangfold i bedriften.

Rekruttering

Utlysning av ledig stilling

 • I forkant kartlegger avdeling- og/eller teamleder hvilke behov og kvalifikasjoner som trengs i stillingen.
 • Krav til kompetanse avhenger av hvilken avdeling eller team som har ledig stilling.
 • «Dagens Medisin» og «Tidsskrift for den norske legeforening» benyttes for å rekrutter leger.
 • Bioingeniøren og Teknisk ukeblad benyttes ved rekrutering til enkelte lederstillinger.
 • Rekrutering av ansatte til laboratoriet skjer ved utlysning eksternt på finn.no og internt på Fürstinne/infotavle
 • Rekrutering kan skje via nettverk, men stillinger blir alltid utlyst.

Utvelgelse og jobbintervju

 • Det er utarbeidet maler for intervjuer.
 • Nedsatt funksjonsevne er ikke noe hinder for å komme til intervju, laboratoriet har universelt utforming.
 • Ansettelse skjer på bakgrunn av kvalifikasjoner og personlige egenskaper.
 • Parametere som kjønn, graviditet, permisjoner, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion/livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, etc. vurderes som irrelevant.
 • Det legges ingen føringer om kjønn.
 • Krav til pasientsikkerhet krever at man må ha gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig. Det er ansatte som ikke prater norsk, men disse er engelsktalende.

Ansettelsen

 • Laboratoriet har introduksjonsprogram for nyansatte.
 • I prøvetiden har man hyppige oppfølgingssamtaler med leder.

Forfremmelse, utviklingsmuligheter og karriere

 • Forfremmelse eller opprykk gis på grunn av prestasjoner, arbeidsoppgaver, kompetanse, kvalifikasjoner og erfaringer som er relevante for stillingen.
 • Foreldrepermisjon er intet hinder for karriereutvikling.

Mangfold i ledelsen

 • Ledelsen består av 11 personer, 6 menn og 5 kvinner.
 • Tillitsvalgte og verneombud har mye uformell kontakt med ledelsen, og det er enkelt å ha kommunikasjon med ledelsen.

Karriereutvikling

 • Laboratoriet har etablert Fürst utvikling, hvor alle ansatte kan søke om å delta.
 • Det gis mulighet for å delta på fagrelaterte kurs og utdanninger.
 • Vedd behov legges det til rette for norskkurs.
 • Kompetansehevende kurs skjer alltid i arbeidstiden.
 • Det er avtalefestet permisjon til relevant videreutdanning gis med full lønn.
 • Ønske om etter- og videreutdanning er tema i medarbeidersamtale.

Tilrettelegging

Rutiner og prosesser for generell tilrettelegging

 • Personlig tilrettelegging slik at man kan bruke restarbeidsevne.
 • Det legges til rette for gravide, slik at de kan fylle stillingen best mulig under graviditeten.
 • Det kan søkes permisjon for fravær knyttet til religiøse høytider.

Arbeidssted, klær og mat

 • Alle som er i kontakt med pasienter og biologisk materiale bruker arbeidstøy, bestemt av arbeidsgiver.
 • Av hygiene hensyn er bruk av ringer, klokke, armbånd og store hengende smykker er ikke tillatt brukt ved pasientkontakt og    laboratoriearbeidet.
 • Det er ikke utarbeidet regler for kroppspynt som hennamaling og tatovering.

Mulighet for å kombinere arbeid og familieliv

 • Som andre arbeidsplasser i helsevesenet har man turnus arbeid.
 • Arbeidsgiver prøver i stor grad å tilrettelegge for ansatte har personlige grunner som gjør det vanskelig å arbeide turnus.

Arbeidsoppgaver

 • Ammende er fritatt for kveldsvakter når man tar permisjon for å amme.
 • Ingen er i utgangspunktet fritatt for arbeidsoppgaver, men man forsøker å tilrettelegge dersom man har personlige utfordringer

Arbeidstid

 • Arbeidstiden er 37,5 timer i uken.

Arbeidssted og reising

 • Det er lite eller ingen reisevirksomhet i bedriften. Noen få ansatte, markedsavdelingen har en del reisevirksomhet i forbindelse med kundebesøk.

Lønns- og arbeidsvilkår

 • Ansatte lønnes i forhold til den enhver tid gjeldende tariffavtale.

Trakassering, seksuell trakassering og kjønnsbasert vold

Rutiner og prosedyrer

 • Det er etablert varslingsrutiner, som er kjent for alle ansatte, dersom det oppdages uønsket adferd.
 • Våre etiske retningslinjer er godt implementert.
 • Ved ansettelse blir det informert om varslingsrutiner og etiske retningslinjer.

Kjønnsfordeling på ulike stillingsnivå/grupper

 • Fastansatte: 334 kvinner og 91 menn
 • Midlertidig ansatte: 23 kvinner og 6 menn
 • Foreldrepermisjon: 39 kvinner og 15 menn
 • Frivillig deltid: 71 kvinner og 9 menn
 • Ufrivillig deltid: 0 personer