Allergidiagnostik

Definition

Allergi är immunologiskt utlöst hypersensitivitet. De vanligaste allergiformerna utlöses av att IgE-antikroppar binds till cellmembran på mastceller och basofila granulocyter reagerer med främmande ämnen, så kallade allergener. Vid reaktionen frisätts hormonlika ämnen, först och främst histamin, som ger upphov till de kliniska symptomen. Denna specifika allergenutlösta allergi måste särskiljas från ospecifik hypersensibilitet som kan utlösas eller förstärkas av faktorer som kyla, stress, rök och andra luftföroreningar etc. Symtomen vid allergi och vid ospecifik hypersensibilitet kan vara snarlika, och båda tillstånden kan förekomma samtidigt. Ospecifik hyperreaktivitet kan sålunda framkalla symtom på en allergisk reaktion som annars hade varit kliniskt tyst. Det är ofta praktiskt att dela in allergierna i inhalations-, matvaru- och läkemedelsallergier.

Inhalationsallergi

Vid inhalationsallergi befinner sig allergenerna i luften. De kliniska symptomen domineras av:

 • Hösnuva
 • Allergisk konjunktivit
 • Astma

Man bör känna till följande:

 • Timotej korsreagerar med de flesta gräsarter och representerar huvudantigenet i samtliga gräsarter.
 • Björk korsreagerar med alla Björkträd med blommande hängen, bland annat al och hassel. Patienter som reagerar på björk kan också korsreagera med matvaror. De upplever då klåda och svullnad i mun och svalg efter intag av t.ex. hasselnötter, mandlar, mandelprodukter som mandelmassa eller marsipan, äpplen (speciellt gröna äpplen), stenfrukter (körsbär, moreller, plommon, persikor), päron, råa morötter, rå potatis.
 • Gråbo korsreagerar med örter, lök, selleri, purjolök, blandkryddor. Patienterna kan få nässelfeber och Quinckeödem efter intag av örtprodukter. Paprika och selleri korsreagerar både med björk och gråbo.
 • Kvalster trivs bäst i fuktig miljö och kvalsterallergi är därför mest utbredd i kustnära områden. Denna allergiform har ökat påtagligt de senaste åren, kanske på grund av milda vintrar och ändrad inomhusmiljö. Korsreaktion förekommer mellan Dermatophagoides farinae och Dermatophagoides pteronyssinus. Det finns sannolikt också korsreaktion med andra kvalsterarter.
 • Mögel saknar eller har liten betydelse för allergiska reaktioner i de övre luftvägarna, men stor betydelse för astma bronchiale.

Matvaruallergi

Matvaruallergi spelar en stor roll i barnaåldern. Har en patient allergiska symptom från flera organsystem, är sannolikheten stor för att födoämnen är inblandade. Diagnosen matvaruallergi kan vara ''enkel'' om det uppstår symptom i eller runt munnen direkt efter intag. Diagnosen kan vara svårare om det föreligger allergiska sensymptom i hud, matspjälkningsorganen och luftvägarna.
Kliniska yttringar vid matvaruallergi är:

 • Systemreaktioner/anafylaxi
 • Gastrointestinala reaktioner som kräkningar, diarre, magsmärta och symptom på malabsorption.
 • Luftvägsproblem som rhinit och astma
 • Hudproblem som nässelfeber och atopisk dermatit

Många spädbarn har överkänslighetsreaktioner för ägg, komjölk och vete. En mycket stor andel av dessa utvecklar dock tolerans efter 2 - 3 år. Ofta är dock både specifika allergitest och pricktest positiva i flera år efter det att man har utvecklat tolerans och tål födoämnet. Allergi för jordnöt, fisk och hasselnöt tenderar att hålla i sig många år.

Matvaror kan som tidigare nämnt ha betydelse för atopisk dermatit. Symptom på atopisk dermatit är vanligast hos barn och reduceras oftast gradvis fram till 12-årsåldern, men 50-80% av dessa barn utvecklar senare allergisk rhinit och/eller astma. Det kan därför vara meningsfullt att testa ''små barn'' även om symptomen är lindriga, och därmed diagnosticera förekomsten av IgE-medierad allergi tidigt för att ha möjlighet att ge förebyggande råd beträffande diet och husdjur.

Läkemedelsallergi

I praxis är det penicillinallergi som är viktig att påvisa. Denna är den vanligaste orsaken till anafylaxi med dödsfall. Allergier som kommer omedelbart efter intag av penicillin yttrar sig med nässelfeber, utslag, och eventuellt med anafylaxisymptom. Mässlingliknande utslag som uppträder ett par dagar efter intag, ger vanligtvis inga hållpunkter för penicillinallergi. Vid misstanke om penicillinallergi, måste man testa mot IgE-antikroppar mot benzylpenicillin (penicillin G) och fenoxymetylpenicillin (penicillin V), eventuellt ampicillin och amoxycillin. Om antikroppar kan påvisas, är det sannolikt att en IgE-medierad penicillinallergi föreligger. Ett negativt prov utesluter inte en IgE-medierad penicillinallergi (och risk för anafylaxi) och patienten bör därför remitteras till specialist för eventuell provokationstest.

Analyser

Analys av totalt serum-IgE och allergenspecifika IgE-antikroppar är en väletablerad del av utredningen av allergipatienter. Flera studier och rutintestning av flera miljoner patienter med misstänkt atopisk IgE-medierad hypersensitivitet har visat att test med IgE-antikroppar är mer specifik (d.v.s. färre falskt positiva provsvar), men något mindre sensitiv är pricktester.

En allergiundersökning startar vanligtvis med screeningtest, s.k. paneler. Vi har två luftvägspaneler som var och en innehåller fem allergener och med varsin inriktning och en matvarupanel som innehåller sex allergener. Anamnesen bör styra beställningen. Om paneltestet är positivt, går vi vidare med bestämning av antikroppar mot de enskilda allergen som panelen består av. Om beställaren inte önskar att vi går vidare med enskilda allergen, kan detta markeras på remissen/beställningen.

Sensitivitet och specifisitet är valda på sätt att det förekommer ca 5-10% falskt positiva och 5-10% falskt negativa provsvar. Detta kan enstaka tillfällen medföra att paneltestet är positivt, samtidigt som undersökning av de enskilda allergenen i panelen är negativt - och tvärtom. Vid positiv paneltest och negativt resultat för enskilda allergen kan detta förklaras av att de enskilda allergenerna var för sig inte når upp till en positiv reaktion, men att de tillsammans kan ge ett positivt screening-resultat. Ett allergen består av många komponenter, och i paneltestet finns enstaka komponenter i lägre koncentrationer. Därför kan ett specifikt test för en enskild allergen vara posititvt ibland även om paneltestet är negativt.

IgE (Total-IgE)

Detta är ett test för allergi i största allmänhet och på ärftlig läggning för allergi. Den är närmare beskriven i den alfabetiska analyslisten, se S-IgE.

Allergipaneler

 • Inhalationspanel Säsong är en utomhuspanel som omfattar björk, timotej, gråbo och mögelsvamparna Alternaria tenuis och Cladosporium herbarum.
 • Inhalationspanel Helår är en inomhuspanel som omfattar kvalstret Dermatophagoides pteronyssinus, epitel (eller hudavskrap) från katt, hund, häst och kanin.

Inhalationspanelerna detekterar IgE-antikroppar mot de vanligaste allergiframkallande antigenerna i ögon och luftvägar (allergisk konjunktivit, hösvnuva och astma). Om paneltestet är positivt, utför vi tester för de enskilda allergen som ingår i panelerna. Om screeningen är negativ, utför vi inga ytterligare tester.

 • Matvarupanel: Matvarupanelen detekterar IgE-antikropppar mot de vanligaste allergiframkallande allergenerna i tarm. Allergisymptom från flera organsystem kan vara orsakade av födoämnesallergi. Paneltestet omfattar följande livsmedel: Äggvita, komjölk, torsk, vete, jordnöt och sojaböna. Om paneltestet är positivt, utför vi tester för de enskilda allergenen som ingår i panelerna. Om screeningen är negativ, utför vi inga ytterligare tester.

Allergenspecifika IgE-antikroppar

Se tabellen Översikt över allergener som visar de enskilda allergen som laboratoriet har test för. Om det är behov för undersökning av ytterligare allergen, vänligen kontakta laboratoriet.

Beställning och provtagning

Beställning

Vid beställning av allergiprov behövs särskild remiss (gäller icke elektronisk beställning). Remissen är förnumrerad och försedd med streckkodsetiketter till märkning av provmaterialet. Det är viktigt att adekvata kliniska opplysningar ges, t.ex. patientens symptom och vilka allergier som misstänks. Allergitester är dyra, och det bör undvikas att ett stort antal tester beställs som är irrelevanta för patienten. Vid positivt resultat på screeningundersökningen utför laboratoriet de aktuella specifika allergenen. Man behöver då inte efterbeställa analyser. Om beställaren inte önskar att vi går vidare med enskilda allergen, kan detta markeras på remissen/beställningen.

Provtagning

Vid undersökning för säsongsallergi (pollen, mögel) bör provet tas under den årstid som patienten upplever de största besvären, eventuellt precis efter en sådan period (två veckor till två månader). Chansen för ett positivt svar är då som störst. Provet kan tas när som helst under dagen. Vid misstanke om penicillinallergi bör provet tas två till tre veckor efter reaktionen (för att antikroppsproduktionen skall ha kommit igång). Provet bör tas inom ett halvt år efter reaktionen, då dessa antikroppar har en tendens att försvinna hos några patienter. Inhalationspanel och matvarupanel kräver 1 mL serum var. Vi sparar serum i fyra veckor efter första analys. Undersökning av total-IgE kräver 0,5 mL serum och specifikt IgE 0,5 mL serum per allergen.

Tolkning

Internationellt har det existerat två olika sätt att besvara analyserna på, som kU/L eller som klass: Tidigare blev våra svar angivna i klasser:

1 Spår: Spår av IgE-antikroppar
2-6 Positiv: Specifika antikroppar förekommer. Ju högre klass, desto högre koncentration.

Betydelsen av Klass 1 kan variera något beroende på allergen. Fr.o.m 2003 ändrade vi om våra rutiner och svaren ges nu ut i kU/L. Omvandling från kU/L till klasser kan göras så här:

kU/L Klass
< 0,35 0
0,35 - 0,69 1
0,70 - 3,4 2
3,5 - 17,4 3
17,5 - 49,9 4
50,0 - 99,9 5
100 och högre 6

Översikt över specifika allergen

Fürst Medisinsk Laboratorium kan erbjuda tester för IgE-antikroppar mot ca 600 allergen. I tabellen är de mest aktuella listade. Om det finns behov för ytterligare allergen, vänligen kontakta laboratoriet.

Analysnummer Kod Analysnamn Klartext
Läkemedel
557 c1 PcG Benzylpenicillin
558 c2 PcV Fenoxymetylpenicillin
649 c5 Ampicillin Ampicillin
655 c6 Amoxicillin Amoxicillin
Kvalster
525 d1 D.petr Dermatophagoides pteronyssinus
526 d2 D.fari Dermatophagoides farinae
639 d3 D.microc Dermatophagoides microceras
562 d70 A.siro Acarus siro
563 d71 Lepidogly Lepidoglyphus destructor
564 d72 Tyrophagus Tyrophagus putrescentiae
640 d73 Glycophag Glycyphagus domesticus
Djur
529 e1 Katt Katt, epitel
531 e3 Häst Häst, epitel
554 e4 Ko Ko, epitel
530 e5 Hund Hund, epitel
532 e6 Marsvin Marsvin, epitel
607 e70 Gås,fjäder Gås, fjäder
535 e71 Mus,epitel Mus, epitel
610 e72 Mus,urin Mus, urin
536 e73 Råtta,epitel Råtta, epitel
611 e74 Råtta,urin Råtta, urin
613 e75 Råtta,s-prot Råtta,serum-protein
616 e76 Mus,s-prot Mus, serum-protein
617 e78 Undulat Undulat, fjäder
710 e80 Get,epitel Get, epitel
619 e81 Får,epitel Får, epitel
534 e82 Kanin,epitel Kanin, epitel
620 e83 Gris,epitel Gris, epitel
533 e84 Hamster,epitel Hamster, epitel
621 e85 Kyckling,fj Kyckling, fjäder
622 e86 And,fjäder And, fjäder
Matvaror
537 f1 Äggvita Äggvita
538 f2 Mjölk Mjölk
539 f3 Torsk Torsk
555 f4 Vete Vete
570 f5 Råg Råg
571 f6 Korn Korn
572 f7 Havre Havre
573 f8 Majs Majs
574 f9 Ris Ris
A10 f10 Sesamfrö Sesamfrö
540 f12 Ärta Ärta
541 f13 Jordnöt Jordnöt
542 f14 Soja Soja
576 f17 Hasselnöt Hasselnöt
577 f18 Paranöt Paranöt
578 f20 Mandel Mandel
579 f23 Krabba Krabba
543 f24 Räka Räka
580 f25 Tomat Tomat
581 f26 Fläskkött Fläskkött
582 f31 Morot Morot
583 f33 Apelsin Apelsin
584 f35 Potatis Potatis
A11 f36 Kokosnöt Kokosnöt
A12 f37 Blåmussla Blåmussla
A13 f40 Tonfisk Tonfisk
585 f41 Lax Lax
586 f44 Jordgubbe Jordgubbar
587 f45 Jäst Jäst
589 f47 Vitlök Vitlök
590 f48 Lök Lök
591 f49 Äpple Äpple
736 f50 Makrill Makrill
592 f75 Äggula Äggula
544 f76   Alfa Lactalbumin
545 f77   Beta Lactoglobulin
593 f78 Kasein Kasein
594 f79 Gluten Gluten
595 f80 Hummer Hummer
596 f83 Kyckl,kött Kyckling, kött
597 f84 Kiwi Kiwi
A14 f87 Melon Melon
726 f91 Mango Mango
598 f92 Banan Banan
510 f93 Kakao Kakao
602 f94 Päron Päron
A15 f95 Persika Persika
624 f96 Avocado Avocado
A16 f124 Dinkel Dinkelvete
A17 f201 Pekannöt Pekannöt
667 f202 Cashewnöt Cashewnöt
A18 f203 Pistage Pistage
609 f208 Citron Citron
A19 f210 Ananas Ananas
604 f218 Paprika Paprika
A20 f221 Kaffe Kaffe
A21 f232 NGALD2 Ovalbumin
A22 f233 NGALD1 Ovomucoid
A23 f242 Körsbär Körsbär/Morell
A24 f244 Gurka Gurka
A25 f253 Pinjekärnor Pinjekärnor
A26 f255 Plommon Plommon
605 f256 Valnöt Valnöt
606 f259 Vindruva Vindruva
A27 f260 Broccoli Broccoli
735 f279 Chilipep Chilipeppar
A28 f302 Clementin Mandarin/Clementin
A29 f320 Kräfta Kräfta
A30 f335 Lupinfrö Lupinfrö
A31 f351 RPENA1 rPen a1 (Tropomysin)
A32 f352 RARAH8 rAra h8 (Jordnöt)
A33 f353 RGLYM4 rGly m4 (Soja)
A34 f416 RTRIA19 rTri a19 omega-5-gliadin (Vete)
AA4 f422 RARAH1 rAra h1 (Jordnöt)
AA5 f423 RARAH2 rAra h2 (Jordnöt)
AA6 f424 RARAH3 rAra h3 (Jordnöt)
A35 f425 RCORA8 rCor a8, LTP (Hasselnöt)
A36 f427 RARAH9 rAra h9 (Jordnöt)
A37 f428 RCORA1 rCor a1, PR-10 (Hasselnöt)
A38 f431 NGLYM5 nGly m5 (Soja)
A39 f432 NGLYM6 nGly m6 (Soja)
Gräs
521 g6 Timotej Timotej
682 g213 PHLP1P5 BrPhl p1, rPhl p5b (Timotej)
683 g214 PHLP7P12 rPhl p7, rPhl p12 (Timotej)
Insekter
527 i1 Bigift Bigift
528 i3 Geting Geting
511 i6 Kackerlacka Kackerlacka
623 i71 Mygga Mygga
Yrkesallergener
641 k75 Isocyt TDI Isocyanate TDI
642 k76 Isocyt MDI Isocyanate MDI
643 k77 Isocyt HDI Isocyanate HDI
644 k78 Etylenoxid Etylenoxid
645 k79 Phatalic Ftalsyreanhydrid
646 k80 F.aldehyd Formaldehyd
711 k81 Ficus spp Benjaminfikus
556 k82 Latex Latex med Hev b5
647 k86  TMA Trimellitianhydrid
565 k87 Alfa-amylase nAsp01 Alfa-amylas, Aspergillus
Mögel/mikroorganismer
559 m1 Penicil not Penicillium notatum
523 m2 Cladospor.h Cladosporium Herbarum
561 m3 Aspergilus Aspergillus fumigatuse
560 m4 Mucor Mucor racemosus
588 m5 Candida Candida albicans
524 m6 Alternaria Alternaria tenuis
Parasiter
626 p1 Ascaris Ascaris
Trädpollen
546 t2 Gråal Gråal
520 t3 Björk Björk
547 t4 Hassel Hassel
566 t9 Olivträd Olivträd
A40 t12 Vide Vide (sälg)
568 t18 Eucalyptus Eucalyptus
567 t23 Cypress Cypress
670 t215 RBETV1 rBet v1 (Björk)
671 t216 RBETV2 rBet v2 (Björk)
681 t221 RBETV2V4 rBet v2, rBet v4 (Björk)
Örter
629 w1 Ragweed Common ragweed (malörtsambrosia)
522 w6 Gråbo Gråbo
636 w7 Prästkrage Prästkrage
637 w8 Maskros Maskros
638 w21 Parietaria Parietaria judaica (grenig väggört)