Spårelement, essentiella

Bakgrund

<p>Några grundämnen/spårämnen förekommer i spårkoncentrationer i blodet. Några är essentiella för organismen, den viktigaste problemställningen i praxis är då om det föreligger ett bristtillstånd. Exempel är järn, selen och zink. Järnbrist omtalas i kapitlet Anemi, medan selen, zink och järnöverskott omtalas nedan. Tungmetaller som bly, kadmium och kvicksilver analyseras främst p.g.a. sina toxiska effekter. De omtalas i kapitlet Tungmetallförgiftningar. Koppar har en mellanställning. Det omtalas bara i den alfabetiska analyslistan, se S-Koppar.</p>

Aktuella analyser

S-Selen Malabsorption, bristfällig kosthållning
S-Zink Malabsorption, Danbolts sjukdom
U-Zink Malabsorption, Danbolts sjukdom
Hemokromatos gentypning Forhöjt ferritin och järnmättnad

Selen

Fysiologi. Selen är en essentiell halvmetall som i sina kemiska egenskaper liknar svavel. Selen tas upp från jorden av växter som upptar selen i stället för svavel i aminosyrorna cystein, cystin och methionin. Hos människa innehåller det livsnödvändiga enzymet glutathionperoxidas 4 selencysteingrupper. Tillsammans med vitamin E utgör detta enzym ett skydd mot de skadliga effekterna av fria radikaler och mot oxidering av membranlipider.

Dagsbehovet för selen anges till 0,6 - 2,5 mmol (United States Food and Nutrition Board). De viktigaste selenkällorna är fisk, kött, lever, njure samt spannmål odlad på selenrik jordmån. I Skandinavien är spannmålen selenfattiga, men en stor del av mjölet kommer från selenrik amerikansk och kanadensisk spannmål.

Biotillgängligheten beror på vilken kemisk förening selenet ingår i och på närvaro av antioxidanter som A-, C- och E-vitamin. Normalt absorberas 60 - 90% av kostens selen, huvudsakligen i övre del av mag-tarmkanalen. I blod återfinns 60% av selenet i erytrocyterna. Både i erytrocyter och i plasma är det proteinbundet. Utsöndringen är mest renal, något också via tarm och hud.

Patologi. Selenbrist har satts i sammanhang med kardiomyopati, hjärtinfarkt, muskeldystrofi av Duchenne-typ, anemier och dermatitis herpetiformis. I Kina förekommer den s.k. Keshan-sjukdomen endemiskt. Den drabbar barn och yngre kvinnor och är en kardiomyopati orsakad av selenbrist och som kan behandlas effektivt med selentillskott. Det har visats låg selenkoncentration i serum hos patienter med rheumatoid artrit och med alkoholutlöst levercirrhos. I USA har en befolkningsstudie (Willett WC & al: Prediagnostic serum selenium and risk of cancer. Lancet 2: 130-134, 1983) visat att låga selenvärden är associerat med högre risk för cancerutveckling.

Indikationer. Den kliniska betydelsen av selenmätningar är oklar. Analysen kan förslagsvis användas vid tillstånd som har satts i sammanhang med selenbrist (oklara hjärt- och muskelsjukdomar, anemier, dermatitis herpetiformis) när det samtidigt misstänks att kosthållningen är bristfälligt (ensidigt kost, maldigestion, malabsorption, parenteral nutrition, alkoholism). Vid frågeställningar om hälsorisker knutet till amalgamfyllningar har selenmätningar inte visat något nyttovärde.

Zink

Fysiologi. Zink ingår i många livsviktiga enzymer och antas vara ytterst viktigt för cellmitos. Vanligt intag är 150 - 250 µmol/dygn varav ca 100 µmol/dygn tas upp från tarmen, speciellt från tarmens övre del. I serum är zinkkoncentrationerna vanligen mellan 10,0 och 18,0 µmol/L. Ca 2/3 av zink är löst bundet till albumin, ca 1/3 är fastare bundet till alfa2 -makroglobulin. En liten del utgörs av lågmolekylära komplex. Utsöndringen är huvudsakligen via tarm. Endast ca 10% utsöndras via njurarna.

Patologi. Det är osäkert om ett fall i zinkkoncentrationen återspeglar reell zinkbrist i organismen eller en förskjutning av zink från det intravaskulära till det extravaskulära rummet. Patienter med den medfödda sjukdomen acrodermatitis enterohepatica atroficans (Brandts syndrom eller Danbolt-Closs syndrom) uppvisar mycket låga zinkkoncentrationer och bättras vid tillförsel av zink. Andra tillstånd som har knutits till zinkbrist är nedsatt smak- och luktförmåga, svag tillväxt hos barn och dålig sårläkning.

Indikationer. Laboratoriet analyserar zink i serum och i urin (stickprov). Indikationerna är oklara. Zink kan försöksvis beställas vid misstanke om zinkbrist vid bristfällig nutrition, svag tillväxt hos barn, dålig sårläkning och vid misstanke om Brandts/Danbolts syndrom. Om serumanalysen efterlämnar tvivel på om zinkbrist föreligger eller ej, kan mätning av zinkutsöndringen i urin vara värdefull.

Kronisk zinkförgiftning ser ut att vara ovanlig hos människor. Vid akut zinkfeber, som beror på inandning av zinkföreningar, har zinkmätning knappt någon nytta.

Felkällor. Zink ingår i många föreningar, och missvisande höga mätvärden kan bero på föroreningar av serumprovet, från gummiproppar, plastmaterial eller erytrocyter (som har högre zinkinnehåll än serum). För provtagningsanvisningar, se S-Zink.

Hemokromatos gentypning

Fe+++ är toxiskt och plasmakoncentrationen hålls nere genom att järn binds till transportproteinet transferrin. Hos patienter med hemokromatos lagras järn långsamt i kroppen, något som medför att både järnmättningen (kvoten järn/transferrin) och S-Ferritin ökar. Fe+++ överskrider så småningom gränsen för toxicitet, och skador på lever, pankreas och leder kan uppträda. Både förhöjd järnmättnad och förhöjt ferritin kan förekomma av andra orsaker än hemokromatos, och genotypning av HFE-genen kan ge en slutgilitigt klarläggande om patienten är disponerad för hemakromatos. Vid genotypningen testas de två mutationerna: C282Y och H63D. Ca 80% av patienter med klinisk hemokromatos är homozygota för C282Y, medans homozygoti för H63D har en svag association till hemokromatos. Patienter med heterozygoti för C282Y eller H63D kan visa en svag lagring av järn. Det är dock inte så att alla individer med homozygoti för C282Y utvecklar hemokromatos. Hos många sker det ingen lagring, eller ackumuleringen är så långsam att den inte upptäcks eller ger några symptom.
Symptomfria individer som är homozygota för C282Y bör följas upp i öppenvården med S-Ferritin-mätningar med tre till fem års mellanrum för att en järnlagring skall upptäcks i tid.