Trötthet och orkeslöshet

Bakgrund

Trötthet, orkeslöshet, bristande energi och liknande symptom är vanligt förekommande hos patienter i öppenvården.
Detta kan bero på en lång rad orsaker som kan indelas i:

  • somatisk sjukdom
  • psykisk sjukdom och psykosociala förhållanden
  • läkemedel, alkohol och droger
  • kroniskt trötthetssyndrom (varighet > 6 månader)

Av och till dominerar trötthet och orkeslöshet utan att mer specifika sjukdomssymptom förekommer. Vidare utredning beror på kön, ålder, anamnes och kliniska fynd. Man bör beakta vilka orsaker som är vanliga och vilka orsaker som kräver snabb diagnostik och behandling. Följande råd är tänkt som en minneslista och inte som ett standardiserat sätt att bedöma sådana patienter.

Analyser

Vid det första läkarbesöket kan följande analyser vara aktuella:
- Hb, ev. MCV/MCH. Se utredning av Anemier
- Leukocyter med diff.
- CRP
- SR (temporalisarterit, polymyalgi)
- Glukos ev. HbA1C
- Urinprov till kemisk undersökning och ev. mikroskopi
- Blod i feces
- Järn/TIBC, ferritin
- FT4/ TSH
- Leverenzymer: ASAT/ ALAT, alk. fosfatas, gamma GT
- Calcium (malignitet och hyperparatyreoidism)
Ev. även :
- Serumelektrofores hos äldre. Se Proteinundersökningar
- Kreatinin/ GFR. Se Nyrefunktion
- NT-proBNP (vid misstanke om hjärtsvikt)

Andra analyser

Infektioner och post-infektiöst trötthetssyndrom
Infektioner och post-infektiöst trötthetssyndrom är vanliga orsaker till trötthet och orkeslöshet:
- Mononukleos
- Borrelia 
- Hepatiter. Se Leverdiagnostik
- Bakteriell endokardit etc.


Vitaminbrist
Folsyrebrist är inte ovanligt och åtföljs vanligen av förhöjt homocystein. Vitamin B12-brist åtföljs vanligen av förhöjt homocystein och/eller MMA. Se B-Vitaminer, Folat och Homocystein:
- Folat, ev. Homocystein.
- Vitamin B12, ev. MMA.
- Vitamin D. Rekommenderat område 75 - 150 nmol/L

Celiaki
Celiaki är underdiagnosticerat och kan debutera i vuxenålder med bristtillstånd, orkeslöshet eller osteoporos:
- Celiaki-diagnostik. Se Celiaki

Rheumatiska och autoimmuna sjukdomar
Vid rheumatiska och autoimmuna sjukdomar uppträder även ospecifika symptom.
- Rheumatoid faktor, Anti-CCP
- ANA-screen. Se ANA vid autoimmuna bindvävssjukdomar
- ANCA

Högt alkoholintag
Högt alkoholintag kan framkomma genom anamnesen och ev. styrkas genom
- CDT, gamma GT, MCV

Droganvändning
All användning av droger och benzodiazepiner kan orsaka påtaglig orkeslöshet och kan påvisas i urinprov. Vid misstanke om användning av andra droger än alkohol kan föjande analyser vara aktuella:
- Amfetaminer/Ecstasy, benzodiazepiner, cannabinoider, kokain och opiater. Se Missbruksanalyser

Andra aktuella analyser
Malignitet - PSA hos män över 45 år

Addisons sjukdom är sällsynt och utreds genom mätning av Kortisol morgon och kväll. Se Hormoner, Binnjurebarken.
- Tungmetaller. Bly-, Kadmium- och Kvicksilverförgiftningar.