Bakteriologisk us, aerob dyrkning

Akkreditering Alternativt navn: Vanlig dyrkning, generell dyrkning

Indikasjoner

Ved mistanke om bakteriell infeksjon kan det rekvireres dyrkning. Gode kliniske opplysninger er viktig for at laboratoriet skal kunne velge riktige dyrkningsmedier og undersøkelser. Langsomtvoksende mikrober, som f.eks mykobakterier og enkelte sopper vil normalt ikke vokse. Ved mistanke om spesielt smittefarlige bakterier (f.eks. mykobakterier, harepest og miltbrann) bes prøven sendt til sikkerhetslaboratorium.

Referanseområde

Negativt funn besvares som ''ingen vekst'' eller ''normal flora''.

Tolkning

Ved oppvekst av potensielt patogene mikrober besvares funnet med artsidentifikasjon og resistensbestemmelse. Ved valg av antibiotikum bør resistensbestemmelse legges til grunn, men også hvorvidt et antibiotikum vil oppnå høy nok konsentrasjon i sår/funnsted, samt pasientens alder og andre sykdommer. Se Infeksjonssykdommer/mikrobiologi.

Norsk bruksnavn: Us-Bakterier dyrkning
NLK-kode: NPU06061
Analysenummer: U01

Prøvetakingsrutiner

Se veiledning for mikrobiologisk prøvetaking (PDF)

Prøvemateriale og mengde

Urin (midtstråle - vaskeprøve) tilsatt borsyre til dyrkning er holdbar inntil 48 timer i kjøleskap. For andre dyrkningsprøver benyttes eSwab.
Se PDF om urinprøvetaking til mikrobiologiske undersøkelser.

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer A eller B.
For urin benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 8.