B-Blodutstryk, morfologi

Alternativt navn: utstryk

Indikasjoner

Mistanke om leukocytt-patologi, f.eks. leukemi eller infeksjoner. Utredning av anemier. Vurdering av blodplatenes utseende.

Ved analysering av blodceller på vårt hematologiinstrument vil det som hovedregel bli etterbestilt blodutstryk dersom blodverdiene ligger utfor gitte grenser, eller dersom det er varsler på analyseinstrumentet som indikerer at det bør lages blodutstryk. Eksempler på funn som vil føre til etterbestilling av blodutstryk er; Leukocytter > 20 x109/L, lymfocytter > 9 x 109/L, nøytrofile < 1 x 109/L, monocytter > 2 x 109/L, eosinofile > 1,5 x 109/L, basofile > 0,3 x 109/L, eller dersom instrumentet varsler om umodne celler. I noen tilfeller er det lagt inn regler som forhindrer at blodutstryk lages dersom det er kort tid siden sist eller funnet er kjent.  

Hvis rekvirent ønsker å bestille blodutstryk må det sendes dialog til Fürst. Dersom det er bestilt blodutstryk uten nærmere begrunnelse vil det kun bli laget blodutstryk når pasientprøven også oppfyller en av de automatiske etterbestillingsreglene ved maskinell analysering av blodprøven. Er det viktig med blodutstryk, uavhengig av analyseresultat ved instrumentell måling, må henvendelsen inneholde kliniske opplysninger som begrunner behovet for blodutstryk. Vurderingen av blodutstryk kan også bli mer presis dersom det gis kliniske opplysninger.  

Tolkning

Alle blodutstryk blir manuelt vurdert og beskrevet av en spesialist i hematologi.

Leukocytter: Ved blodutstryk vurderes leukocyttenes morfologi, samt den relative fordelingen av nøytrofile, lymfocytter, monocytter, eosinofile og basofile.

Erytrocytter: Ved blodutstryk vurderes erytrocyttenes farge, størrelse, form og tilstedeværelse av eventuelle inklusjonslegemer.

Trombocytter: Ved blodutstryk vurderes først og fremst antall og størrelse på trombocyttene.

Ved nyoppdagede funn som krever rask aksjon vil rekvirent, eventuelt legevakt, bli kontaktet over telefon samme dag/kveld eller senest neste arbeidsdag.

Norsk bruksnavn: B-Blodutstryk, morfologi
NLK-kode: NPU58811
Analysenummer: 869
Forkortet analysenavn: DIFFKOMM

Pasientforberedelser

10-15 min hvile før prøvetaking. Pasient bør ikke ha vært utsatt for store anstrengelser minst 30 min. før prøvetaking.

Prøvetakingsrutiner

Blodutstryk lages automatisk etter visse funn på maskinell differensialtelling uavhengig av prøvetakingstidspunkt. Blodutstryk bør optimalt lages innen 6 timer etter prøvetaking. En pålitelig vurdering av blodcellenes morfologi er oftest ikke mulig hvis blodet er eldre enn 24-48 timer.

Mistanke om thalassemi eller bærer av hemoglobinvariant er ikke indikasjon for blodutstryk (se hemoglobinopatiutredning).

Prøvemateriale og mengde

1 rør EDTA-blod

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 1.