S-Dabigatran

Preparat: Pradaxa

Indikasjoner

Bruk av interagerende legemidler (f. eks. hemmere/indusere av P-glykoprotein), nedsatt nyrefunksjon, kontroll av etterlevelse, og ved mistanke om blødninger eller sviktende behandlingseffekt (f. eks. ved tromboemboliske hendelser under behandling). Rutinemessige målinger anses ikke nødvendig, men individuell variasjon i s-konsentrasjon er stor. Analyse etter oppstart gir svar på om behandlingsintensitet er i gunstig område.

Referanseområde

Referanseområde Enhet
100 - 300 nmol/L

Tolkning

Vi har foreløpig begrenset erfaring med serumkonsentrasjonsmålinger av dabigatran. Dabigatranprøver analysert ved SFP ligger oftest under 100 nmol/L.
Halveringstid: 14 – 18 timer, avhengig av nyrefunksjon.

Merknad

Analysen utføres på Diakonhjemmet Sykehus, Senter for Psykofarmakologi (SFP)

Norsk bruksnavn: P-Dabigatran
NLK-kode: NPU29866
Analysenummer: D04
Forkortet analysenavn: DABIGATR

Pasientforberedelser

Prøven tas medikamentfastende 12 timer etter siste dose.

Prøvetakingsrutiner

Oppgi alle legemidler, dosering, og tidspunkt for siste dose og prøvetaking.
Foreløpig ikke på rekvisisjonsskjema.

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum. Tas på rør uten tilsetning (ikke gel). Anbefalt henstand før sentrifugering er 60 minutter.

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 6 for innsendingsrøret.