S-Digoksin

Alternativt navn: Digoxin Preparat: Lanoxin

Indikasjoner

Start og kontroll av behandling med digoksin (Lanoxin, Digoxin).

Referanseområde

Referanseområde Enhet
0,6 - 1,3 nmol/L

Varsling: Verdier over ≥2,6 nmol/L vil bli forsøkt varslet pr telefon.

Tolkning

Verdier over det terapeutiske området gir økt risiko for bivirkninger, mens verdier under medfører risiko for manglende terapeutisk effekt. Se Medikamentanalyser som terapikontroll.

Farmakologi: 
Biotilgjengelighet 50-80 %. Halveringstid 1 -2 døgn, lenger ved nedsatt nyrefunksjon. Pasienter med anuri har gjerne halveringstid på 4-5 døgn. 

Merknad

Vi minner om at digoksin skilles i hovedsak ut gjennom nyrene, slik at man må være særlig oppmerksom når pasienter med redusert nyrefunksjon settes på digoksin.

Melding

Analysen utføres på Diakonhjemmet, avdeling for medisinsk biokjemi.

Norsk bruksnavn: P-Digoksin
NLK-kode: NPU01886
Analysenummer: 039
Forkortet analysenavn: S-DIGOKS

Pasientforberedelser

Medikamentfaste. Prøven tas helst om morgenen etter at det er gått minst 12 timer siden siste tablettinntak.

Prøvetakingsrutiner

Gi nøyaktige medikamentopplysninger.

Prøvemateriale og mengde

0,5 mL serum

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.