S-Eslikarbazepin

Preparat: Zebinix

Indikasjoner

Tilleggsbehandling hos voksne med partielle epileptiske anfall uten sekundær generalisering.

Terapeutisk område

Referanseområde Enhet
12 - 100 µmol/L

Varsling: Verdier over 280 µmol/L vil bli forsøkt varslet pr telefon.

Tolkning

Verdier over det terapeutiske området er uttrykk for økt intoksikasjonsrisiko, mens verdier under medfører risiko for manglende terapeutisk effekt.
Halveringstid: 10 - 20 timer (stor variasjon)

Merknad

Analysen utføres på Diakonhjemmet, senter for Psykofarmakologi (SFP).

Norsk bruksnavn: P-Eslikarbazepin
NLK-kode: NPU29859
Analysenummer: D03
Forkortet analysenavn: ESLIKARB

Prøvetakingsrutiner

Oppgi alle legemidler, dosering og tidspunkt for siste dose og prøvetaking.

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum. Tas på rør uten tilsetning (ikke gel). Anbefalt henstand før sentrifugering er 60 minutter.

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 6 for innsendingsrøret.