S-Fenobarbital

Preparat: Fenemal

Indikasjoner

Start og kontroll av epilepsibehandling med fenobarbital. Misbruk av barbiturater undersøkes ikke med denne analysen.

Terapeutisk område

Referanseområde Enhet
50 - 130 µmol/L

Varsling: Verdier over 200 µmol/L vil bli forsøkt varslet pr telefon.

Tolkning

Verdier over det terapeutiske området er uttrykk for økt intoksikasjonsrisiko, mens verdier under medfører risiko for manglende terapeutisk effekt. Se Medikamentanalyser som terapikontroll.
Halveringstid: 2 - 6 døgn

Merknad

Analysen utføres på Diakonhjemmet Sykehus, Senter for Psykofarmakologi (SFP)

Norsk bruksnavn: P-Fenobarbital
NLK-kode: NPU03062
Analysenummer: 097
Forkortet analysenavn: S-FENOBA

Pasientforberedelser

Prøven tas medikamentfastende 12 - 24 timer etter siste dose.

Prøvetakingsrutiner

Oppgi alle legemidler, dosering og tidspunkt for siste dose og prøvetaking.

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum. Tas på rør uten tilsetning (ikke gel). Anbefalt henstand før sentrifugering er 60 minutter.

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 6 for innsendingsrøret.