S-Fenytoin

Preparat: Epinat

Indikasjoner

Start og kontroll av epilepsibehandling med fenytoin.

Terapeutisk område

Referanseområde Enhet
40 - 80 µmol/L

Varsling: Verdier over 100 µmol/L vil bli forsøkt varslet pr telefon.

Tolkning

Verdier over det terapeutiske området er uttrykk for økt intoksikasjonsrisiko, mens verdier under medfører risiko for manglende terapeutisk effekt. Se Medikamentanalyser som terapikontroll.
Halveringstid: 24 t (stor variasjon)

Merknad

Analysen utføres på Diakonhjemmet Sykehus, Senter for Psykofarmakologi (SFP)

Norsk bruksnavn: P-Fenytoin
NLK-kode: NPU03085
Analysenummer: 098
Forkortet analysenavn: S-FENYTO

Pasientforberedelser

Prøven tas medikamentfastende 12 - 24 timer etter siste dose.

Prøvetakingsrutiner

Oppgi alle legemidler, dosering og tidspunkt for siste dose og prøvetaking.

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum. Tas på rør uten tilsetning (ikke gel). Anbefalt henstand før sentrifugering er 60 minutter.

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 6 for innsendingsrøret.