S-Frie, lette immunglobulinkjeder type kappa og lambda i serum

Alternativt navn: S-fri kappa, S-fri lambda, S-k/l-ratio, FLC, SFLC, SFLK, frie lettkjeder, kappa, lambda

Indikasjoner

Mistanke om lettkjede- eller non-sekretorisk myelomatose (for eksempel ved lave konsentrasjoner av immunglobuliner eller gammaglobulin). Ved nyoppdaget monoklonal komponent i serum og ved oppfølging hvis høy konsentrasjon. Mistanke om amyloidose.

Referanseområde

Analyse Referanseområde Enhet
S-fri kappa 6,7 - 22,4 mg/L
S-fri lambda 8,3 - 27,0 mg/L
Kappa-lambda-ratio
0,31 - 1,56
 

Tolkning

Analysene S-fri kappa og S-fri lambda måler frie, lette immunglobulinkjeder i serum (SFLK). Disse er ikke bundet til tunge immunglobulinkjeder. Konsentrasjonen av en av typene er typisk markert økt ved myelomatose, Waldenströms sykdom, amyloidose og andre tilstander med monoklonal komponent (plasmacelle sykdommer). Den andre typen lettkjede kan da være supprimert. Spesielt nyttig i denne sammenheng er det derfor å se på forholdet mellom kappa og lambda kjeder (kappa/lambda-ratio).

Ved nedsatt nyrefunksjon kan både kappa- og lambdakjedene øke i verdi, men ratio mellom dem forblir normal.

Ved inflammatorisk tilstand kan også kappa- og lambdakjedene øke i og med økt produksjon av normale immunglobuliner.

En person med påvist monoklonal komponent der konsentrasjonen er lav og det er normale eller nær normale verdier av S-frie lette kjeder, har en meget god prognose. Tilstanden beskrives gjerne som «monoklonal komponent av usikker betydning (MGUS)». Tilstanden er oftest uten klinisk betydning, men man skal likevel rutinemessig kontrollere prøvene med visse mellomrom for å finne de få tilfellene der det er en ugunstig utvikling. Det ses ved klart avvikende prøver og tegn på plasmacellesykdom. Det skal da foretas hyppigere prøvekontroller og, ved behov, utreding av spesialist.

Merknad

Foreløpig er det forbeholdt laboratoriets leger å bestille disse analysene. SFLK vil måles ved lav konsentrasjon av gammaglobulin ved serumproteinelektroforese for å utelukke lettkjede-myelomatose og ved nyoppdaget M-komponent.

Analysenummer: A04,A05,A54
Forkortet analysenavn: FRIKAPPA, FRILAMBD, RATIOKLR