Gjærsopp

Akkreditering Alternativt navn: Candida

Indikasjoner

Det finnes normalt sparsom til moderat forekomst av gjærsopp i munn/svelg, i gastrointestinaltraktus, i underlivet og i perineum. Ved ugunstige forhold (f.eks. diabetes, etter antibiotikabehandling eller ved opphold i varme strøk) kan gjærsopp utkonkurrere den bakterielle normalfloraen.

Tolkning

Gjærsopp forekommer normalt og funnene bør derfor sammenholdes med klinikken. Gjærsopp resistensbestemmes vanligvis ikke. Candida albicans er vanligvis følsom for flukonazol, men andre species som Candida glabrata og Candida krusei kan være resistente.

Norsk bruksnavn: Us-Gjærsopp dyrkning
NLK-kode: NPU29585
Analysenummer: U06
Forkortet analysenavn: GJÆRSOPP

Prøvemateriale og mengde

Pensel Copan eSwab i Amies transportmedium. 

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer A eller B.