S-Glukose

Akkreditering Alternativt navn: Ikke-fastende blodsukker, glucose

Indikasjoner

Mistanke om hypo- eller hyperglykemi. Kan benyttes til en grov vurdering ved mistanke om diabetes mellitus, hvis pasienten har vanskelig for å møte fastende. Tilfeldig glukose ≥ 11,1 mmol/L med typiske symptomer er diagnostisk for diabetes mellitus.

Referanseområde

Referanseområde Enhet
Alltid *-merket mmol/L

Varsling: Verdier over 23,0 mmol/L vil bli forsøkt varslet pr telefon.

Tolkning

Som for fS-Glukose, men mer usikkert på grunn av manglende standardisering av prøvetakingsbetingelser.

Norsk bruksnavn: P-Glukose
NLK-kode: NPU02192
Analysenummer: 341
Forkortet analysenavn: S-GLUKOS

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum fritt for hemolyse, skilt fra koagelet senest 1 time etter prøvetaking.

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.

Relaterte sider