H.pylori PCR

Alternativt navn: Helicobacter pylori PCR, Helicobacter pylori i avføring.

Indikasjoner

Anbefales hos pasienter med symptomer på gastritt/ulcus og som har fått påvist H. pylori IgG.

Hyppig forekommende kronisk bakterieinfeksjon og assosiert med peptisk ulcussykdom, kronisk gastritt, atrofisk gastritt, og intestinal metaplasi, adenokarsinom og MALT-lymfom i ventrikkel.

Utredning av kronisk gastritt og ulcus duodeni/ventriculi.

Ved vurdering av behandlingseffekt. Kontroll etter behandling utføres tidligst 3-4 uker etter gjennomført kur.

Tolkning

Ved symptomer på ulcussykdom:

H. pylori PCR negativ: H.pylori er lite sannsynlig som årsaksfaktor.

H. pylori PCR usikker: Det bør vurderes å gjenta prøven etter noen uker.

H. pylori PCR positiv: Sannsynlig H. pylori infeksjon. Henvisning til videre undersøkelse (gastroskopi) og eventuell behandling.

Merknad

Infeksjon med H. pylori er en årsak til kronisk gastritt og en medvirkende faktor i utvikling av ulcus duodeni og ulcus ventriculi. Bakterien finnes hos ca. 90% av pasienter med ulcus duodeni og ca. 60 % av pasienter med ulcus ventriculi. H. pylori er en risikofaktor for senere utvikling cancer ventriculi.

En stor del av befolkningen er asymptomatiske bærere av bakterien. Ved symptomer som ikke er typisk for ulcussykdom kan påvist H. pylori skyldes bærerskap av bakterien.

Antibiotikaresistens er et økende problem i behandling av H. pylori -infeksjon. Ved positivt funn av H. pylori blir det utført PCR resistenstest for å avdekke makrolidresistens hos bakteriestammen.

Se Helicobacter pylori

 Diagnostisk bruk av testen forutsetter at pasienten ikke har gjennomgått antibiotikabehandling rettet mot H. pylori siste 2-4 uker.

Påvisning av H. pylori i fæces gir en rask avklaring mht behandlingseffekt da H. pylori forsvinner etter 3-4 uker ved opphørt infeksjon.

Norsk bruksnavn: F-Helicobacter pylori DNA
NLK-kode: NPU57703
Analysenummer: NA1
Forkortet analysenavn: HPYDNA

Prøvetakingsrutiner

Avføringsprøve/fecesprøve benyttes.

Kort bruksanvisning FecalSwab (Cary Blair):          

Prøvetakningspenselen tas ut av pakning og føres 1-2 cm inni rektum. Korken på prøverøret tas av og penselen settes i prøverøret. Brekk av prøvetakningspenselen i knekkpunktet. Det kan også benyttes fæcesprøve fra potte/bekken. Ved normal/løs avføring føres penselen ned i feces og opp igjen. Ved hard avføring brukes penselen som en spatel for å få med en liten mengde feces.

Skru på korken på røret. Prøven bør oppbevares i kjøleskap inntil forsendelse.

For optimal diagnostikk må prøven være ankommet laboratoriet senest 48 timer etter prøvetakning. Prøver inntil 5 døgn gamle aksepteres, men gamle prøver kan gi redusert sensitivitet og derved «falske» negative svar.

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer R, A eller B.