B-HbA1c

Akkreditering Alternativt navn: GlykoHb, glykohemoglobin, glykosylert hemoglobin, glykert hemoglobin

Indikasjoner

Diagnose og behandlingskontroll av diabetes mellitus.

Referanseområde

  Referanseområde Enhet
Normalpopulasjon 28 - 42 mmol/mol

Tolkning

Høye verdier sees ved diabetes mellitus.

Diagnostikk: HbA1c bør brukes som primært diagnosekriterium for diabetes. Diagnosen stilles ved HbA1c ≥48 mmol/mol. Verdi over diagnostisk grense må bekreftes i ny prøve før diagnosen kan stilles.

HbA1c øker langsommere enn glukose og bør ikke brukes diagnostisk hvis det er mistanke om rask utvikling av diabetes. Typiske symptomer og funn som ved diabetes og tilfeldig glukose ≥11,1 mmol/L er diagnostisk for diabetes.

Resultat mellom 42-47 mmol/mol tyder på økt risiko for å utvikle diabetes mellitus type 2. Hos disse pasientene anbefaler derfor Helsedirektoratet årlig måling av HbA1c.

Behandlingsmål: Behandlingsmål for de fleste pasienter med diabetes type 2 vil være HbA1c rundt 53 mmol/mol, men kan variere avhengig av blant annet alder, sykdomsvarighet, komorbiditet, fremtidig leveutsikt og risiko for hypoglykemi. For de fleste pasienter med diabetes type 1 bør behandlingsmålet også være HbA1c rundt 53 mmol/mol når det kan oppnås med god livskvalitet og uten uakseptable hypoglykemiske episoder.

Svangerskap: Kvinner med økt risiko for å ha uoppdaget diabetes/hyperglykemi anbefales å få målt HbA1c ved første svangerskapskontroll (før 16. uke i svangerskapet). HbA1c ≥ 48 mmol/mol er diagnostisk for diabetes. HbA1c synker i løpet av svangerskapet og er derfor uegnet til diagnostikk av diabetes etter uke 16. Merk likevel at HbA1c ≥ 48 mmol/mol er diagnostisk for diabetes uansett tidspunkt i svangerskapet

Feilkilder:

Korrekt tolkning av HbA1c forutsetter normal erytrocyttomsetning og at pasienten ikke har fått blodtransfusjon siste 2-3 måneder. Generelt vil tilstander som reduserer erytrocyttenes levetid eller gir økt antall retikulocytter/unge erytrocytter gi falsk lav HbA1c (eks. hemolyse eller oppstart av jerntilskudd ved jernmangelanemi), mens forlenget erytrocyttlevetid (eks. jernmangel) gir økt HbA1c i forhold til gjennomsnittlig blodglukose. HbA1c er også upålitelig hos pasienter med kronisk nyresvikt eller kronisk alkoholisme. Ved mistanke om at pasienten har en tilstand som påvirker erytrocyttlevetiden bør man bruke glukose til diagnostikk av diabetes.

Merknad

  • Enkelte sjeldne hemoglobinvarianter kan teknisk interferere med analysemetoden og gi feil svar på HbA1c. De fleste hemoglobinvarianter vil bli oppdaget, slik at HbA1c ved behov kan analyseres med en annen metode. I sjeldne tilfeller kan hemoglobinvarianter forbli uoppdaget og gi feil resultat for HbA1c. Ta kontakt med laboratoriet ved mistanke om analysefeil på grunn av hemoglobinvariant.
  • Metode: HPLC. Analyseinstrument: Tosoh G11. Fürst Medisinsk Laboratorium oppfyller kvalitetskravene for diagnostisk bruk av HbA1c
  • Alternativ metode: Immunologisk metode. Analyseintrument: DCA Vantage. Analyse A79 B-HbA1c, alt. metode utføres når prøven inneholder Hb-variant som interfererer med rutinemetoden.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: B-HbA1c
NLK-kode: NPU27300
Analysenummer: A78
Forkortet analysenavn: HBA1C

Pasientforberedelser

Pasienten behøver ikke være fastende ved prøvetakingen.

Prøvemateriale og mengde

1 rør EDTA-blod

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 1.