B-HbA1c

Akkreditering Alternativt navn: GlykoHb, glykohemoglobin, glykosylert hemoglobin, glykert hemoglobin

Indikasjoner

Diagnose og behandlingskontroll av diabetes mellitus. Diagnostikk av svangerskapsdiabetes og diabetes i svangerskapet har egne retningslinjer.

Referanseområde

  Referanseområde Enhet
Normalpopulasjon 28 - 42 mmol/mol
Diagnostikk for diabetes
≥ 48 mmol/mol

Tolkning

HbA1c-verdien gjenspeiler den gjennomsnittlige blodsukkerverdien de siste 6 - 8 uker før prøvetakingen, under forutsetning av at erytrocyttene har en normal levetid på 120 dager. Høye verdier sees ved økt gjennomsnittlig blodglukose.

Diagnostikk: HbA1c bør brukes som primært diagnostikum for diabetes. Diagnosen stilles ved HbA1c ≥48 mmol/mol. Verdi over diagnostisk grense må bekreftes i ny prøve før diagnosen kan stilles.

HbA1c øker langsommere enn glukose og bør ikke brukes diagnostisk hvis det er mistanke om rask utvikling av diabetes. Typiske symptomer og funn som ved diabetes og tilfeldig glukose ≥11,1 mmol/L er diagnostisk for diabetes.

HbA1c-verdi mellom 42-47 mmol/mol innebærer økt risiko for å utvikle diabetes. I Nasjonal faglig retningslinje for diabetes foreslås det at personer med økt risiko for å få diabetes tilbys strukturert, intensiv livsstilsintervensjon og får målt HbA1c hos fastlege en gang i året. 

Behandlingskontroll: Behandlingsmål for de fleste pasienter med diabetes type 2 vil være HbA1c rundt 53 mmol/mol, men kan variere noe avhengig av blant annet alder, sykdomsvariget, komorbiditet, fremtidig leveutsikt eller risiko for hypoglykemi. Ved diabetes type 1 bør behandlingsmålet også være HbA1c rundt 53 mmol/mol når det kan oppnås med god livskvalitet og uten uakseptable hypoglykemiske episoder. 

Svangerskapsdiabetes diagnostiseres ved bruk av peroral glukosebelastning. HbA1c kan brukes til å diagnostisere hyperglykemi tidlig i svangerskapet eller uoppdaget diabetes. Det foreslås derfor at gravide kvinner med bestemte risikofaktorer tilbys HbA1c ved første svangerskapskontroll (inntil uke 16). For mer informasjon se Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsdiabetes.

Merknad

  • Ved graviditet, anemi, nylig startet behandling for anemi, kronisk nyresvikt (som ved estimert glomerulær filtrasjonsrate <30 mL/min), hemolyse, enkelte hemoglobinopatier og etter transfusjoner vil ikke HbA1c-resultatet med sikkerhet kunne tolkes som uttrykk for gjennomsnittlig glukosekonsentrasjon. I disse tilfellene må diabetesdiagnostikk og behandlingskontroll basere seg på glukosemålinger.

  • Enkelte hemoglobinvarianter kan teknisk interferere med analysemetoden og gi feil svar på HbA1c. De fleste hemoglobinvarianter vil bli oppdaget, slik at HbA1c ved behov kan bli analysert med en annen metode. Noen sjeldne hemoglobinvarianter kan derimot forbli uoppdaget og gi feil resultat for HbA1c. Ta kontakt med laboratoriet ved mistanke om analysefeil på grunn av hemoglobinvariant.

  • Fürst Medisinsk Laboratorium oppfyller kvalitetskravene fra Helsedirektoratet for diagnostisk bruk av HbA1c (innen-lot variasjon ≤ 3 % og mindre enn 10 % avvik fra en referanseverdi på 48 mmol/mol HbA1c).

  • Analyse A79 B-HbA1c, alt. metode utføres når prøven inneholder Hb-variant som interfererer på rutinemetoden.

Melding

Kvalitetskontroller har vist at vår HbA1c-analyse har gitt noe for høye verdier. På bakgrunn av dette vil laboratoriet fra og med tirsdag 17. mars 2020 bytte HbA1c-kalibrator. Dette vil medføre noe lavere verdier for HbA1c i hele måleområdet sammenlignet med tidligere. Ved den diagnostiske grensen for diabetes mellitus (48 mmol/mol) betyr dette at man kan forvente en reduksjon i nivået på ca. 1-2 mmol/mol.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: B-HbA1c
NLK-kode: NPU27300
Analysenummer: A78
Forkortet analysenavn: HBA1C

Pasientforberedelser

Pasienten behøver ikke være fastende ved prøvetakingen.

Prøvemateriale og mengde

1 rør EDTA-blod

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 1.

Relaterte sider