B-HbA1c

Akkreditering Alternativt navn: GlykoHb, glykohemoglobin, glykosylert hemoglobin, glykert hemoglobin

Indikasjoner

Diagnose og behandlingskontroll av diabetes mellitus.

Referanseområde

  Referanseområde Enhet
Normalpopulasjon 28 - 42 mmol/mol

Tolkning

HbA1c er hemoglobin A med glukose bundet til den aminoterminale aminosyren valin i hemoglobinets betakjede. Reaksjonen som fører til binding av glukose til hemoglobin pågår i hele erytrocyttens levetid. Jo høyere nivå av glukose i blodet, jo mer HbA1c vil dannes. HbA1c-verdien gjenspeiler den gjennomsnittlige blodsukkerverdien de siste 2-3 månedene før prøvetakingen, forutsatt at erytrocyttene har en normal levetid. Høye verdier sees ved høy gjennomsnittlig blodglukose.

Diagnostikk: HbA1c bør brukes som primært diagnosekriterium for diabetes. Diagnosen stilles ved HbA1c ≥48 mmol/mol. Verdi over diagnostisk grense må bekreftes i ny prøve før diagnosen kan stilles.

HbA1c øker langsommere enn glukose og bør ikke brukes diagnostisk hvis det er mistanke om rask utvikling av diabetes. Typiske symptomer og funn som ved diabetes og tilfeldig glukose ≥11,1 mmol/L er diagnostisk for diabetes.

HbA1c-verdi i konsentrasjonsområdet 42-47 mmol/mol innebærer høy risiko for å utvikle diabetes mellitus type 2. Nasjonal faglig retningslinje for diabetes foreslår at personer med høy risiko for å få diabetes tilbys strukturert, intensiv livsstilsintervensjon og får målt HbA1c hos fastlege en gang i året. 

Behandlingskontroll: Behandlingsmål for de fleste pasienter med diabetes type 2 vil være HbA1c rundt 53 mmol/mol, men kan variere avhengig av blant annet alder, sykdomsvarighet, komorbiditet, fremtidig leveutsikt og risiko for hypoglykemi. For de fleste pasienter med diabetes type 1 bør behandlingsmålet også være HbA1c rundt 53 mmol/mol når det kan oppnås med god livskvalitet og uten uakseptable hypoglykemiske episoder (Kilde: Nasjonal faglig retningslinje diabetes, https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/diabetes.)

Svangerskap: HbA1c synker i løpet av graviditeten med laveste verdier i 2. trimester. Svangerskapsdiabetes diagnostiseres med fastende glukose og/eller 2-timers prøve etter glukosebelastning, ikke HbA1c. Tidlig i svangerskapet (inntil uke 16) kan HbA1c brukes til å diagnostisere ikke tidligere påvist diabetes/hyperglykemi. For mer informasjon se Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsdiabetes (https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/svangerskapsdiabetes).

Feilkilder: Korrekt tolkning av HbA1c forutsetter normal erytrocyttlevetid og at pasienten ikke har fått blodtransfusjon siste 2-3 måneder. Generelt vil tilstander som reduserer erytrocyttenes levetid gi lavere HbA1c, mens forlenget erytrocyttlevetid gir økt HbA1c i forhold til gjennomsnittlig blodglukose. Eksempler på tilstander som kan gi falsk lav HbA1c er tilstander med økt hemolyse/hemolytiske anemier, visse hemoglobinopatier, akutte blødninger, like etter behandling med erytropoietin, jern eller vitamin B12, splenomegali, og leversvikt. HbA1c er også upålitelig hos pasienter med kronisk nyresvikt. Falsk høy HbA1c kan blant annet ses ved jernmangelanemi, beinmargssuppresjon, splenektomi og kronisk alkoholisme. Ved mistanke om at pasienten har en tilstand som påvirker erytrocyttlevetiden bør man bruke glukose til diagnostikk av diabetes.

Merknad

  • Enkelte sjeldne hemoglobinvarianter kan teknisk interferere med analysemetoden og gi feil svar på HbA1c. De fleste hemoglobinvarianter vil bli oppdaget, slik at HbA1c ved behov kan analyseres med en annen metode. I sjeldne tilfeller kan hemoglobinvarianter forbli uoppdaget og gi feil resultat for HbA1c. Ta kontakt med laboratoriet ved mistanke om analysefeil på grunn av hemoglobinvariant.
  • Metode: HPLC. Analyseinstrument: Tosoh G11. Fürst Medisinsk Laboratorium oppfyller kvalitetskravene for diagnostisk bruk av HbA1c (CV for intern kontroll ≤ 3%, og mindre enn 7,4 % avvik fra en referanseverdi ved diagnostisk nivå (48mmol/mol) på ekstern kvalitetskontroll).
  • Alternativ metode: Immunologisk metode. Analyseintrument: DCA Vantage. Analyse A79 B-HbA1c, alt. metode utføres når prøven inneholder Hb-variant som interfererer på rutinemetoden.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: B-HbA1c
NLK-kode: NPU27300
Analysenummer: A78
Forkortet analysenavn: HBA1C

Pasientforberedelser

Pasienten behøver ikke være fastende ved prøvetakingen.

Prøvemateriale og mengde

1 rør EDTA-blod

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 1.