B-HbA1c

Akkreditering Alternativt navn: GlykoHb, glykohemoglobin, glykosylert hemoglobin, glykert hemoglobin

Indikasjoner

Diagnose og behandlingskontroll av diabetes mellitus.

Referanseområde

  Referanseområde Enhet
Normalpopulasjon 28 - 42 mmol/mol
Diagnostikk for diabetes
≥ 48 mmol/mol

Tolkning

HbA1c er hemoglobin A med glukose bundet til den aminoterminale aminosyren valin i hemoglobinets betakjede. Reaksjonen som fører til binding av glukose til hemoglobin pågår i hele erytrocyttens levetid. Jo høyere nivå av glukose i blodet, jo mer HbA1c vil dannes. HbA1c-verdien gjenspeiler den gjennomsnittlige blodsukkerverdien de siste 2-3 månedene før prøvetakingen, forutsatt at erytrocyttene har en normal levetid. Høye verdier sees ved økt gjennomsnittlig blodglukose.

Diagnostikk: HbA1c bør brukes som primært diagnostikum for diabetes. Diagnosen stilles ved HbA1c ≥48 mmol/mol. Verdi over diagnostisk grense må bekreftes i ny prøve før diagnosen kan stilles. Hvis pasienten undersøkes med to ulike diagnostiske kriterier (både HbA1c og glukosebaserte kriterier) og begge er over de diagnostiske grensene, har pasienten diabetes. Hvis de to ulike testene er diskordante med hensyn til diabetes, gjentas testen som har gitt et resultat over den diagnostiske grensen. Diagnosen stilles hvis den gjentatte testen er over den diagnostiske grensen.

HbA1c øker langsommere enn glukose og bør ikke brukes diagnostisk hvis det er mistanke om rask utvikling av diabetes. Typiske symptomer og funn som ved diabetes og tilfeldig glukose ≥11,1 mmol/L er diagnostisk for diabetes.

HbA1c-verdi i konsentrasjonsområdet 42-47 mmol/mol innebærer høy risiko for å utvikle diabetes mellitus type 2.  Nasjonal faglig retningslinje for diabetes foreslår at personer med høy risiko for å få diabetes tilbys strukturert, intensiv livsstilsintervensjon og får målt HbA1c hos fastlege en gang i året. 

Behandlingskontroll: Behandlingsmål for de fleste pasienter med diabetes type 2 vil være HbA1c rundt 53 mmol/mol, men kan variere avhengig av blant annet alder, sykdomsvariget, komorbiditet, fremtidig leveutsikt eller risiko for hypoglykemi. For de fleste pasienter med diabetes type 1 bør behandlingsmålet også være HbA1c rundt 53 mmol/mol når det kan oppnås med god livskvalitet og uten uakseptable hypoglykemiske episoder (Kilde: Nasjonal faglig retningslinje diabetes, https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/diabetes.)

Svangerskap: HbA1c synker i løpet av graviditeten med laveste verdier i 2. trimester. Svangerskapsdiabetes diagnostiseres med fastende glukose og/eller 2-timers prøve etter glukosebelastning, ikke HbA1c. HbA1c kan brukes til å diagnostisere diabetes/hyperglykemi tidlig i svangerskapet (inntil uke 16), men er ellers uegnet i svangerskapet. For mer informasjon se Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsdiabetes (https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/svangerskapsdiabetes).

Merknad

  • Ved graviditet, anemi, nylig startet behandling for anemi, kronisk nyresvikt (som ved estimert glomerulær filtrasjonsrate <30 mL/min), hemolyse, enkelte hemoglobinopatier og etter transfusjoner vil ikke HbA1c-resultatet med sikkerhet kunne tolkes som uttrykk for gjennomsnittlig glukosekonsentrasjon. I disse tilfellene må diabetesdiagnostikk og behandlingskontroll basere seg på glukosemålinger.

  • Enkelte hemoglobinvarianter kan teknisk interferere med analysemetoden og gi feil svar på HbA1c. De fleste hemoglobinvarianter vil bli oppdaget, slik at HbA1c ved behov kan bli analysert med en annen metode. Noen sjeldne hemoglobinvarianter kan derimot forbli uoppdaget og gi feil resultat for HbA1c. Ta kontakt med laboratoriet ved mistanke om analysefeil på grunn av hemoglobinvariant.

  • Fürst Medisinsk Laboratorium oppfyller kvalitetskravene fra Helsedirektoratet for diagnostisk bruk av HbA1c (innen-lot variasjon ≤ 3 % og mindre enn 10 % avvik fra en referanseverdi på 48 mmol/mol HbA1c).

  • Analyse A79 B-HbA1c, alt. metode utføres når prøven inneholder Hb-variant som interfererer på rutinemetoden.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: B-HbA1c
NLK-kode: NPU27300
Analysenummer: A78
Forkortet analysenavn: HBA1C

Pasientforberedelser

Pasienten behøver ikke være fastende ved prøvetakingen.

Prøvemateriale og mengde

1 rør EDTA-blod

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 1.