B-Hemoglobin

Akkreditering Alternativt navn: Hemoglobin, ''blodprosent'', Hb, Hgb

Indikasjoner

Anemi. Polycytemi. Generell helsescreening.

Referanseområde

Kjønn Alder Referanseområde Enhet
Mann ≥ 14 år 13,4 - 17,0 g/dL
Kvinne ≥ 14 år 11,7 - 15,3 g/dL

Fullstendig referansetabell 

Varsling: Verdier under 7,0 g/dL og over 20,0 g/dL vil bli forsøkt varslet pr telefon.

Tolkning

Høye verdier ved polycytemi. Lave ved anemi. Nedsatt hemoglobin i fullblod med normalt hemoglobininnhold i en normal erytrocyttmasse kan sees i svangerskapet, etter splenektomi og undertiden ved makroglobulinemi. Årsaken er økt plasmavolum. Se Anemi

Merknad

Lipemi kan gi falsk økning av Hb.

Ved interferens i prøven kan rutinemetoden gi feil resultat og prøven vil da bli reanalysert med en alternativ metode. Denne har noe større usikkerhet enn oppgitt analytisk variasjonskoeffisient.

Usikkerheten for alternativ metode er medisinsk vurdert og er ikke av klinisk betydning for pasienten. 

Ved B-Hemoglobin mer enn 1 g/dL under nedre referansegrense vil MCH og B-Hemoglobin etterrekvireres.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: B-Hemoglobin
NLK-kode: NOR05172
Analysenummer: 001
Forkortet analysenavn: B-HB

Prøvetakingsrutiner

Prøven er holdbar i 96 timer (4 dager) ved romtemperatur og bør sendes laboratoriet så raskt som mulig etter prøvetaking.

Prøvemateriale og mengde

1 rør EDTA-blod

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 1.