S-HIV Ag/As

Akkreditering Alternativt navn: Humant Immunsvikt Virus (hiv) Antigen/Antistoff

Indikasjoner

Utredning av klinisk sykdom forenlig med primær hiv-infeksjon (mononukleoselignende bilde) eller AIDS, risikoadferd (sprøytemisbruk, ubeskyttet sex med tilfeldig partner), pasienter som kommer fra høyendemiske områder, som ledd i smitteoppsporing/utredning, utredning av tidligere blodtransfunderte pasienter og blødere, ønske om hiv-test fra pasienten. Hiv-negative menn som har sex med menn (MSM) bør testes en gang i året. MSM med aktivt sexliv og som ikke bruker kondom testes for hiv og andre kjønnssykdommer hyppigere, f.eks. hver 3. måned.

Referanseområde

Primærtest, hiv-1/hiv-2 antigen/antistoff NEG (<0,8)

Bekreftende test, hiv-1 antistoff: NEG
Bekreftende test, hiv-2 antistoff: NEG

Tolkning

Primærtest:

<0,8 Negativ
0,8 - 1,2 Grenseverdi (besvares med tallverdi)
 >1,2 Reaktiv (besvares med tallverdi)

Bekreftende test:

Negativ Hiv-antistoff er ikke påvist
Positiv Hiv-antistoff er påvist
Usikker Det er usikkert om hiv-antistoff foreligger

Primærtesten for påvisning av hiv er en kombinert antigen (p24-antigen) og antistofftest. Dette innebærer at vi kan påvise smitte noe tidligere enn med en ren antistofftest, 1-2 uker etter eksponering. Testen skiller ikke mellom hiv p24 antigen, hiv-1 antistoff eller hiv-2 antistoff.

Bekreftende test etterrekvireres av laboratoriet ved reaktiv primærtest. Denne skiller sanne positiv primærtest fra falsk positiv primærtest og om prøven er positiv på hiv-1 eller hiv-2. Dette er en ren antistofftest og vil ikke kunne påvise evt. tilstedeværende antigen. Ved negativ test vil det derfor vanligvis være indisert med kontrollprøve 3-4 uker senere hvor det forventes at en evt. antistoffproduksjon har kommet i gang.

Merknad

Ved bekreftet positiv test anbefales kontrollprøve for å utelukke prøveforbytning.

Melding

Bekreftet hiv-positivitet er anonymt meldepliktig og meldes til:
Meldesystem for infeksjonssykdommer (MSIS), Nasjonalt Folkehelseinstitutt, Postboks 4404 Nydalen, 0403 Oslo.

Meldeskjema sendes ut fra Fürst. Det kan også lastes ned fra FHI’s hjemmeside. Ved nedlastig er det viktig at skjemanummeret angitt i analysesvaret påføres.

Norsk bruksnavn: P-Humant immunsviktvirus-1+2 (HIV-1+HIV-2) antistoff+antigen
NLK-kode: NPU19649
Analysenummer: 733
Forkortet analysenavn: HIV AGAS

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.