S-HIV Ag/As

Akkreditering Alternativt navn: Humant Immunsvikt Virus (hiv) antigen/antistoff

Indikasjoner

Utredning av klinisk sykdom forenlig med primær hiv-infeksjon (mononukleoselignende bilde) eller AIDS, risikoadferd (sprøytemisbruk, ubeskyttet sex med tilfeldig partner), pasienter som kommer fra høyendemiske områder, som ledd i smitteoppsporing/utredning, utredning av tidligere blodtransfunderte pasienter og blødere, ønske om hiv-test fra pasienten. Hiv-negative menn som har sex med menn (MSM) bør testes en gang i året. MSM med aktivt sexliv og som ikke bruker kondom testes for hiv og andre kjønnssykdommer hyppigere, f.eks. hver 3. måned.

Tolkning

Primærtest:

<0,8 Negativ
0,8 - <1,2 Grenseverdi (besvares med tallverdi)
 ≥1,2 Reaktiv (besvares med tallverdi)

Bekreftende test:

Negativ Hiv-antistoff er ikke påvist
Positiv Hiv-antistoff er påvist
Usikker Det er usikkert om hiv-antistoff foreligger

Primærtesten for påvisning av hiv er en kombinert antigen (p24-antigen) og antistofftest. Dette innebærer at smitte kan påvises noe tidligere enn med en ren antistofftest, 1-2 uker etter eksponering. Hos over 90% er testen positiv etter 6 uker. Ved høyrisikoeksponering (ubeskyttet sex med en kjent hivsmittet som ikke er på vellykket behandling) bør den eksponerte følges opp med en prøve etter 3 måneder. Testen skiller ikke mellom hiv p24 antigen, hiv-1 antistoff og hiv-2 antistoff.

Bekreftende test etterrekvireres av laboratoriet ved reaktiv primærtest. Denne skiller sann positiv primærtest fra falsk positiv primærtest og om prøven er positiv på hiv-1 eller hiv-2. Dette er en ren antistofftest og vil ikke kunne påvise evt. tilstedeværende antigen. Ved negativ test vil det derfor vanligvis være indisert med kontrollprøve 3-4 uker senere hvor det forventes at en evt. antistoffproduksjon har kommet i gang.

Merknad

Ved bekreftet positiv test anbefales kontrollprøve for å utelukke prøveforbytning.

Melding

Bekreftet hiv-positivitet er nominativt meldepliktig og meldes til:
Meldesystem for infeksjonssykdommer (MSIS), Nasjonalt Folkehelseinstitutt, Postboks 4404 Nydalen, 0403 Oslo. Meldeskjema kan hentes på FHI’s hjemmeside

Norsk bruksnavn: P-Humant immunsviktvirus-1+2 (HIV-1+HIV-2) antistoff+antigen
NLK-kode: NPU19649
Analysenummer: 733
Forkortet analysenavn: HIV AGAS

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.