INR-verdi

Akkreditering Alternativt navn: Internasjonalt Normalisert Ratio, TT, Trombotest

Indikasjoner

Kontroll av antikoagulasjonsbehandling med vitamin K-antagonist, vanligvis Warfarin.

Referanseområde

0,92 - 1,20 (Alltid *-merket)

Terapeutisk område

Ved venøse indikasjoner (som i hovedsak vil være dyp venetrombose og lungeemboli) bør INR holdes mellom 2,0 og 3,0. Dette behandlingsintervall gjelder også ved atrieflimmer. Arterielle indikasjoner kan være mulig profylakse etter hjerteinfarkt og ved mitralstenose. I hovedsak skal INR-verdiene være mellom 2,5 og 3,5. Hvis det i tillegg også gis acetylsalicylsyre, bør INR holdes mellom 2,0 og 3,0. Dreier det seg om Marevanbehandling ved kunstige hjerteventiler, bør INR være opp mot 4,0.

Varsling: Verdier over 7,0 vil bli forsøkt varslet pr telefon. Dag før helg varsles verdier over 5,0.

Tolkning

Den biologiske variasjonen er større enn den analytiske usikkerheten, og dette innebærer blant annet at det ikke anbefales å endre dosen så lenge INR-verdien er i det terapeutiske området. Blødningsrisiko er tilnærmet lineært korrelert til INR-verdiene. Ved INR-verdi over 4,5 øker faren for blødninger. Foruten antikoagulasjonsbehandling kan høye verdier skyldes K-vitaminmangel, leverkirrhose, disseminert intravaskulær koagulasjon (DIK) og medfødt mangel på koagulasjonsfaktorene II, VII eller X.

Merknad

23.01.2014: Laboratoriet har endret metode for INR.
Verdier over 3,5 (INR > 3,5) vil ligge noe høyere (ca. 5%) etter metodeskiftet.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: P-INR
NLK-kode: NPU01685
Analysenummer: 166
Forkortet analysenavn: INRVERDI

Prøvetakingsrutiner

Røret må fylles helt, og oppbevares i romtemperatur. Røret prøven er tatt på sendes til laboratoriet. Prøven er holdbar i 72 timer ved romtemperatur.

Prøvemateriale og mengde

1 rør citratblod som blandes godt straks etter prøvetaking.

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 3.