S-Klozapin

Preparat: Leponex

Indikasjoner

Kontroll, doseendring, bivirkninger, terapisvikt.

Terapeutisk område

Referanseområde Enhet
300 - 2500 nmol/L

Tolkning

Metabolitt (demetylklozapin) har noe farmakologisk aktivitet, og bestemmes også for å gi innblikk i metabolismen til medikamentet og lette tolkningen av besvarelsen. Høye verdier innebærer økt risiko for bivirkninger. Lave verdier innebærer risiko for manglende terapeutisk effekt. Sykdomsforhold og farmakodynamisk variasjon kan berettige serumkonsentrasjoner utenfor terapeutisk område.
Halveringstid: 6 - 26 timer

Merknad

Konsentrasjon av metabolitten demetylklozapin bestemmes også.

Analysen utføres på Diakonhjemmet, senter for Psykofarmakologi (SFP).

Norsk bruksnavn: P-Klozapin
NLK-kode: NPU04114
Analysenummer: 436
Forkortet analysenavn: KLOZAPIN

Pasientforberedelser

Prøven tas medikamentfastende 12 - 24 timer etter siste dose.

Prøvetakingsrutiner

Oppgi alle legemidler, dosering og tidspunkt for siste dose og prøvetaking.

Prøvemateriale og mengde

2 mL serum. Tas på rør uten tilsetning (ikke gel). Anbefalt henstand før sentrifugering er 60 minutter.

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 6 for innsendingsrøret.