S-Lamotrigin

Preparat: Lamictal

Indikasjoner

Kontroll, doseendring, bivirkninger, terapisvikt.

Terapeutisk område

Referanseområde Enhet
10 - 50 µmol/L

Tolkning

Det angitte terapeutiske området er primært etablert ved bruk av lamotrigin som antiepileptikum. Ved bruk av lamotrigin ved bipolar lidelse anbefales vanligvis serumverdier i midtre del av det terapeutiske området. Høye verdier innebærer økt risiko for bivirkninger. Lave verdier innebærer risiko for manglende terapeutisk effekt. Sykdomsforhold og farmakodynamisk variasjon kan berettige serumkonsentrasjoner utenfor terapeutisk område.
Halveringstid: 29 timer

Merknad

Analysen utføres på Diakonhjemmet, senter for Psykofarmakologi (SFP).

Norsk bruksnavn: P-Lamotrigin
NLK-kode: NPU08732
Analysenummer: 389
Forkortet analysenavn: LAMOTRIG

Pasientforberedelser

Prøven tas medikamentfastende 12 - 24 timer etter siste dose.

Prøvetakingsrutiner

Oppgi alle legemidler, dosering og tidspunkt for siste dose og prøvetaking.

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum. Tas på rør uten tilsetning (ikke gel). Anbefalt henstand før sentrifugering er 60 minutter.

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 6 for innsendingsrøret.