B-Leukocytter med differensialtelling

Akkreditering Alternativt navn: Diff., blodutstryk

Indikasjoner

Utredning av infeksjoner og av anemier. Mistanke om leukemi. Allergiske lidelser. Oppfølging av behandling som kan utløse leukopeni.

Referanseområde

Voksne og barn ≥ 16 år

  Relative verdier i %  Absolutte verdier x109 /L
Nøytrofile  38 - 71  1,5 - 7,3
Lymfocytter  20 - 50  1,1 - 3,3
Monocytter  5 - 14  0,2 - 0,8
Eosinofile  <7  < 0,4
Basofile  <2  < 0,2

Barn

  0-6 dager 1-4 uker 1-5 mnd 6 mnd-3 år 4-7 år 8-15 år  Enhet
Nøytrofile 3,0 - 25,0 1,0 - 10,0 1,0 - 9,0 1,0 - 8,5 1,5 - 8,5 1,5 - 8,0 x109/L
  0-6 dager 1-24 uker 6-12 mnd 1-4 år 5-8 år 9-15 år  Enhet
Lymfocytter 2,0 - 15,0 2,0 - 17,0 3,5 - 13,5 2,0 - 11,0 1,5 - 8,0 1,5 - 6,5 x109/L
  0-4 uker 1-12 mnd 1-15 år  Enhet
Monocytter 0,1 - 2,0 0,2 - 1,4 0,2 - 1,3 x109/L
   < 16 år  Enhet
Eosinofile < 0,4 x109/L
   < 16 år  Enhet
Basofile < 0,2 x109/L

Relativ lymfocytose er normalt hos barn. Fysisk aktivitet og stress i forbindelse med prøvetakingen kan gi relativ økning av nøytrofile granulocytter.

Varsling: Funn som ved akutt leukemi, og Nøytrofile under 0,5 x 10^9/L vil bli forsøkt varslet pr telefon.

Tolkning

Økt antall nøytrofile granulocytter kan sees ved stress og inflammasjoner, særlig ved infeksjoner, ved leukemier (særlig høye verdier ved kronisk myelogen leukemi), eller etter behandling med beinmargsstimulerende medikamenter.

Redusert antall nøytrofile granulocytter kan sees etter virusinfeksjoner, ved toksisk beinmargsdepresjon og ved maligne prosesser i beinmarg. Ved alvorlig nøytropeni (nøytrofile granulocytter mindre enn 0,5·109/L) ses en økt risiko for alvorlige bakterielle infeksjoner. 

Økt antall eosinofile granulocytter kan sees ved blant annet allergiske lidelser som astma, atopisk eksem og legemiddelallergier, ved myeloproliferative sykdommer, ved enkelte parasittinfeksjoner, og ved noen sjeldne og alvorlige autoimmune sykdommer med eosinofil inflammasjon.  

Økt antall basofile granulocytter er sjeldent, og kan gi mistanke om myeloproliferativ sykdom, men kan også forekomme ved allergier eller andre hematologiske sykdommer.  

Økt antall lymfocytter kan sees ved virale infeksjoner, og ved lymfatiske leukemier. Ved mononukleose forkommer ofte atypiske lymfocytter, såkalte virocytter.
Redusert antall lymfocytter kan sees ved leukopenier eller etter medikamentbehandling. Ved lave verdier er risikoen for alvorlige infeksjoner som systemiske soppinfeksjoner forhøyet.  

Økt antall monocytter kan sees ved langvarige infeksjoner, ved autoimmune sykdommer, og ved myeoloproliferative sykdommer.   

Leukopenier med redusert antall av flere typer leukocytter kan forekomme isolert eller være en del i en panyctopeni (redusert antall røde blodlegemer og blodplater). Leukopenier ses sekundært til beinmargssykdom som destruksjon av beinmarg ved metastaser eller myelofibrose, etter stråling eller cellegiftbehandling, og ved autoimmune sykdommer som SLE.    

Se ellers om tolkning av leukocytter, trombocytter og hemoglobin i blod samt erytrocyttindekser.

Patologiske utstryk vil bli vurdert og kommentert av hematolog. Alle prøver hvor det er rekvirert leukocytter m/differensialtelling blir først behandlet maskinelt. Dersom det ikke foreligger patologi eller det kun er et lett økt eller redusert antall leukocytter, blir ikke blodutstryk vurdert i mikroskop. Disse prøvene får nå kommentaren: ''Maskinell leukocyttelling: Ingen patologiske celler påvist''.

Analytisk V.K.:

Se separat tabell over Analysevariasjon

Merknad

B-Leukocytter etterrekvireres ved funn <1,5 eller >20,0 x109/L, dersom dette ikke er kjent fra tidligere.

B-Nøytrofile etterrekvireres ved tilfeldig funn <1,0 x109/L, dersom dette ikke er kjent fra tidligere.

Norsk bruksnavn: B-Differensialtelling, maskinell
NLK-kode: NPU18156
Analysenummer: 009
Forkortet analysenavn: UTSTRYK

Prøvetakingsrutiner

Prøven er holdbar i 72 timer i romtemperatur. Bør sendes til laboratoriet så raskt som mulig etter prøvetaking. EDTA-blodet analyseres på en helautomatisk analysemaskin. Ved spesielle funn ved maskinell differensialtelling (for eksempel mistanke om alvorlig blodsykdom), lages automatisk et blodutstryk i en blodutstryksmaskin. Påfør dato og klokkeslett for prøvetaking på rekvisisjonen. Påfør også kjent diagnose under indikasjoner. En pålitelig vurdering av blodcellenes morfologi er oftest ikke mulig hvis blodet er eldre enn 48 timer. Dersom prøven vil være eldre enn 72 timer ved mottak i laboratoriet, anbefaler vi at det sendes med et ferdiglaget, ufarget blodutstryk. Blodutstryk vurderes og kommenteres av hematolog. Hvis blodcellene ikke kan vurderes, gis følgende kommentar ut: Morfologisk vurdering ikke mulig pga for gammelt blod. Hvis maskinell differensialtelling ikke kan utføres, gis følgende kommentar ut: Tid mellom prøvetaking og mottak i laboratoriet gjør at holdbarhetstiden for prøven er overskredet. Totalt antall leukocytter er fortsatt riktig, men differensialtelling er dessverre ikke mulig. Mistanke om thalassemi eller hemoglobinvariant er ikke indikasjon for blodutstryk (se hemoglobinopati-utredning). Om manuell fremstilling av blodutstryk, se Fremgangsmåte.


Prøvemateriale og mengde

1 rør EDTA-blod

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 1.