B-Leukocytter

Akkreditering Alternativt navn: Hvite blodlegemer, LPK - leukocytt partikkel konsentrasjon, Lkc

Indikasjoner

Infeksjoner. Aseptiske nekroser. Cytostatikabehandling. Leukemier.

Referanseområde

Alder Referanseområde Enhet
9 - 15 år 4,5 - 14,0 X 10^09/L
≥ 16 år 3,5 - 10,0 X 10^09/L

Fullstendig referansetabell

Varsling: Verdier under 1,5 x 10^9/L vil bli forsøkt varslet pr telefon.

Tolkning

Høye verdier ved infeksjoner, aseptiske nekroser, maligne svulster, splenektomi, leukemi. Vær også oppmerksom på at kraftig uro i forbindelse med prøvetaking (f eks barn som skriker) kan gi markert økning av verdiene. Lave verdier ved benmargshemning: medikamenter, cytostatika, toksiske kjemikalier, maligne svulster med benmargmetastaser. 

Merknad

B-Leukocytter etterrekvireres ved funn <1,5 eller >20,0 x109/L, dersom dette ikke er kjent fra tidligere.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: B-Leukocytter
NLK-kode: NPU02593
Analysenummer: 004
Forkortet analysenavn: B-LEUKOC

Prøvetakingsrutiner

Prøven er holdbar i 96 timer (4 dager) ved romtemperatur og bør sendes laboratoriet så raskt som mulig etter prøvetaking.

Prøvemateriale og mengde

1 rør EDTA-blod

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 1.