B-Leukocytter

Akkreditering Alternativt navn: Hvite blodlegemer, LPK - leukocytt partikkel konsentrasjon, Lkc

Indikasjoner

Utredning og kontroll av infeksjoner, leukemier og tilstander med beinmargshemning.

Referanseområde

Alder Referanseområde Enhet
9 - 15 år 4,5 - 14,0 X 10^09/L
≥ 16 år 3,5 - 10,0 X 10^09/L

Fullstendig referansetabell

Leukocytter stiger i forbindelse med svangerskap. Forventet verdi mellom svangerskapsuke 8-40 er 5,7-15,0 x 10^9/L. Rett etter fødsel ses en ytterligere stigning i antall leukocytter, før verdien faller og innen tre uker når samme nivå som før svangerskapet (Kilde: White blood cells in pregnancy: reference intervals for before and after delivery. Samuel Dockree et.al. EBioMedicine 74 (2021).

Varsling: Verdier under 1,5 x 10^9/L vil bli forsøkt varslet pr telefon.

Tolkning

Høye verdier kan skyldes inflammasjon, infeksjon, leukemi, splenektomi eller være medikamentutløst (f.eks. glukokortikoider). Høye verdier kan også skyldes mobilisering av perifer pool etter fysisk aktivitet eller psykisk stress, som f.eks. ved kraftig uro i forbindelse med prøvetaking.

Lave verdier kan skyldes redusert produksjon i beinmargen, blant annet på grunn av medikamenter (særlig cytostatika), maligne svulster i beinmargen, aplasi, eller B-vitamin mangel. Lave verdier kan også skyldes økt forbruk, som ved sepsis. Ved leukopeni er det lavt nivå av nøytrofile granulocytter som betyr mest, og som kan gi økt infeksjonstendens. 

Merknad

B-Leukocytter etterrekvireres ved funn <1,5 eller >20,0 x109/L, dersom dette ikke er kjent fra tidligere.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: B-Leukocytter
NLK-kode: NPU02593
Analysenummer: 004
Forkortet analysenavn: B-LEUKOC

Prøvetakingsrutiner

Prøven er holdbar i 96 timer (4 dager) ved romtemperatur og bør sendes laboratoriet så raskt som mulig etter prøvetaking.

Prøvemateriale og mengde

1 rør EDTA-blod

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 1.