Luftveisvirus

Akkreditering Alternativt navn: «Influensapanel»: SARS-CoV-2, influensa A, influensa B, influensa A H1N1, parainfluensa 1, parainfluensa 2/4, parainfluensa 3. «Forkjølelsespanel»: humant metapneumovirus (hMPV), respiratorisk syncytialt virus, forkjølelse-coronavirus (229E, NL63, OC43, HKU1), rhinovirus. Til singel rekvirering: Luftveis-adenovirus og SARS-CoV-2

Indikasjoner

Ved luftveisinfeksjoner er det viktig å kunne skille mellom bakterielle og virale infeksjoner for å begrense antibiotika-bruken i tråd med nasjonale målsetninger. Ved å kunne påvise flere virale agens er det større muligheter til å kunne stille presis etiologisk diagnose.

De mest aktuelle virologiske agens hos barn er rhinovirus, adenovirus, RS-virus, coronavirus, hMPV, samt influensavirus og parainfluensavirus.

Hos voksne er rhinovirus, influensavirus, parainfluensavirus og coronavirus de mest aktuelle.

Våre luftveisviruspaneler inkluderer følgende analyser:

Akkrediterte analyser er angitt med bokstaven A.

Influenseapanel

Akkreditert

SARS-CoV-2  
Influensa A A
Influensa B A
Influensa H1N1 A
Parainfluensa 1 A
Parainfluensa 2/4 A
Parainfluensa 3 A

Forkjølelsespanel

 
Humant metapneumovirus (hMPV) A
RS-virus A
Coronavirus (229E, NL63, OC43, HKU1)  
Rhinovirus  

Singel rekvirert

 
Adenovirus luftveiene  
SARS-CoV-2  

Noen ganger kan luftveisinfeksjoner ha karakteristiske kliniske bilder som influensalignende sykdom eller forkjølelse, men generelt er det vanskelig å stille en etiologisk diagnose på grunnlag av symptomer. Coronavirus gir vanligvis forkjølelsessymptomer med unntak av SARS-CoV-2 som også kan gi alvorligere sykdom. Luftveisinfeksjoner med adenovirus kan opptre med forkjølelsesymptomer eller influensalignende symptomer ledsaget av sår hals og nedre luftveisinfeksjon.

Parainfluensavirus, respiratorisk syncytial virus og humant metapneumovirus kan gi fra mild sykdom som forkjølelse til alvorlig sykdom med lungeaffeksjon beroende på alder og immunforsvar. Sykdomsbildet kan være vanskelig å skille fra astmaanfall. Parainfluensavirus kan gi falsk krupp.

Influensa A opptrer epidemisk/pandemisk, oftest i vinterhalvåret. Symptomer er høy feber, hodepine, muskelsmerter, halsvondt og hoste. Hos eldre og personer med kroniske sykdommer anbefales årlig vaksinering. Sykdommen kan være følsom for antivirale midler i tidlig fase. Diagnostikk er ikke indisert ved typiske tilfeller under høysesong.

Influensa B opptrer epidemisk, men ikke i pandemier, oftest i vinterhalvåret. Symptomer er høy feber, hodepine, muskelsmerter, halsvondt og hoste. Sykdommen kan være følsom for antivirale midler i tidlig fase. Diagnostikk er ikke indisert ved typiske tilfeller i høysesong.

SARS-CoV-2 kan gi fra mild sykdom som forkjølelse til alvorlig sykdom med lungeaffeksjon beroende på alder og immunforsvar. Sykdomsbildet kan være vanskelig å skille fra andre årsaker til luftveisinfeksjon. Det er derfor aktuelt å be om testing på luftveisvirus og luftveisbakterier i tillegg. Symptomer er feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans, sår hals, eller sykdomsfølelse. Diaré forekommer. For beboere i sykehjem bør det være lav terskel for å mistenke covid-19. Behandlingen er symptomatisk. Antivirale midler har ingen effekt.

Tolkning

Positivt svar er forenlig med infeksjon med påvist virus. Ved negativt svar og fortsatt kliniske symptomer bør det vurderes tester for andre mikrober, f.eks. PCR panel for «luftveisbakterier» eller bakteriologisk dyrkning. I noen tilfeller kan det også være naturlig å gjenta prøvetaking og analyse dersom prøveresultatet ikke stemmer overens med det forventete. På den måten vil preanalytiske feilkilder kunne lettere utelukkes samtidig som sannsynligheten for riktig resultat, øker.

Ved negativt testresultat og sterk klinisk mistanke om covid-19, bør man re-teste.

Forkjølelse-coronavirus (229E, NL63, OC43, HKU1) må ikke forveksles med SARS-CoV-2. Dette er ulike virus.

Merknad

Sykdombildet ved infeksjon av luftveisvirus er vanskelig å skille klinisk fra bakterielle infeksjoner.

Adenovirus må rekvireres som singel analyse.

SARS-CoV-2 kan rekvireres alene eller som del av «Influensapanel».

Alle influensa A positive prøver blir testet for influensa A (H1N1) (svineinfluensa).

Ved undersøkelse av rhinovirus vil prøven samtidig undersøkes på forekomst av humant DNA i prøvematerialet som en kvalitetskontroll på prøvetakingen. Resultatet vil i så fall bli kommentert i svarrapporten.

«Luftveisbakterier» rekvireres separat. Se luftveisbakterier.

Analysenummer: PX1,PX2
Forkortet analysenavn: INFLUPAN,FORKJOLP

Prøvemateriale og mengde

Nasofarynx- eller halspensel i UTM transportrør, 2 mL.
Copan eSwab i Amies transportmedium kan evt. benyttes.

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer A eller B.