MCV

Akkreditering Alternativt navn: Mean corpuscular volume, mean cell volume

Indikasjoner

Anemiutredning, spesielt for å skjelne mellom makro-, normo- og mikrocytære anemier.

Referanseområde

Kjønn Alder Referanseområde Enhet
≥ 14 år 82 - 98 fL

Fullstendig referansetabell

Tolkning

Høye verdier ved megaloblastiske anemier som følge av mangel på vitamin B12 og folat. Ikke-megaloblastiske anemier ved leversykdommer og ved alkoholmisbruk selv uten leverskade. Retikulocytose. Anemiformer med normal MCV er blødningsanemi, hemolytisk anemi i moderat grad (høyt retikulocytt-tall gir økt MCV), anemi ved nyreinsuffisiens og de fleste anemier som er sekundære til inflammatoriske og neoplastiske prosesser. Lave verdier ved jernmangelanemi og talassemi. Se Anemi.

Merknad

MCV beregnes på grunnlag av verdiene for hematokrit og erytrocytter.
Analyse av MCV og MCH kobles slik at begge analysene blir utført når en av dem er rekvirert. Begrunnelsen er at MCV øker ved henstand i EDTA-blod med gjennomsnitt 6% pr døgn. Dette er et problem ved forsendelse av blodprøver hvor det er vanskelig å få kontroll over tidsfaktoren og hvor stor økningen er blitt. MCH (Mean Cell Hemoglobin) er ikke påvirkelig av tidsfaktorer og kan i mange sammenhenger erstatte MCV. Hvor MCV er viktig bør man kontrollere grenseverdier på ferske prøver. MCH vil gi viktig tilleggsinformasjon i de tilfeller hvor analyseringen ikke er blitt foretatt på ferske blodprøver.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: Ery-MCV
NLK-kode: NPU01944
Analysenummer: 013
Forkortet analysenavn: B-MCV

Prøvetakingsrutiner

MCV stiger ca 6% pr døgn. Prøven bør sendes laboratoriet så raskt som mulig etter prøvetaking.

Prøvemateriale og mengde

1 rør EDTA-blod

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 1.