Mycoplasma genitalium

Akkreditering Alternativt navn: M. genitalium, Mycoplasma genitalium PCR

Indikasjoner

Kvinner: vaginal utflod og dysuri.
Menn: uretral utflod, dysuri og epididymitt.

Referanseområde

Negativ

Tolkning

Azitromycinresistens

Det er stor risiko for behandlingssvikt pga. høy forekomst av azitromycinresistens. Ved positivt funn av Mycoplasma genitalium blir det utført resistenstest for å avdekke evt azytromycinresistens hos bakteriestammen. For mer info, se: MYGENRES

Kontrollprøve

Kontrollprøve etter 3-4 uker ved mistanke om behandlingssvikt eller ny smitte. Et negativt svar på denne tilsier at behandlingen har vært vellykket. Et positivt svar kan skyldes påvisning av døde bakterier og betyr ikke nødvendigvis at behandlingen har vært mislykket. Da tas ny prøve etter ytterligere 14. dager. Positivt svar på denne tilsier behandlingssvikt eller ny smitte.

Smitteoppsporing

Ved eventuell smitteoppsporing bør man konsentrere seg om seksualpartnere de siste 6 måneder, men det kan være aktuelt å utvide til kontakter siste 12 måneder. Nyoppdaget Mycoplasma genitalium behøver ikke å bety utroskap siden infeksjonen kan forløpe asymptomatisk i lang tid.

Analysenummer: 691
Forkortet analysenavn: MYCOPGEN

Prøvetakingsrutiner

Urinprøve er spesielt nyttig ved rutineundersøkelser hos menn, også uten symptomer. Urinprøve tas minimum 1 time etter siste vannlating; de første 8 - 10 mL av urinen samles opp. Overfør 2 mL urin til prøvetakingsrøret ved hjelp av medfølgende engangspipette. Prøven må oppbevares i romtemperatur etter taking og sendes så snart som mulig til laboratoriet. Urinprøven er holdbar 30 dager i romtemperatur.

Prøvemateriale og mengde

Urin: 2 mL av første porsjon urin (Aptima – Urine Specimen Collection Kit).
Pensel: fra vagina, cervix eller urethra. (Alternativt fra anus) (Aptima – Multitest Swab Specimen Collection Kit).

Merking

Urin: Benytt etikett med strekkode med
sluttsiffer 8.

Pensel: Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer A eller B.