S-Natrium

Akkreditering Alternativt navn: Na

Indikasjoner

Væske- og elektrolyttbalanse. Syre/baseforstyrrelser. Store væsketap. Akutte og kroniske nyresykdommer. Hjerte- og leverinsuffisiens. Binyrebarkfunksjon.

Referanseområde

Alder Referanseområde Enhet
≥ 8 år 137 - 145 mmol/L

Fullstendig referansetabell 

Varsling: Verdier under 120 mmol/L og over 155 mmol/L vil bli forsøkt varslet til pr telefon.

Tolkning

Høye verdier ved utilstrekkelig vanntilførsel og stort vanntap som ved oppkast, diaré, svetting, høy feber. Høye verdier også ved økt salttilførsel, økt renal vannutskillelse ved polyuri pga nyreinsuffisiens eller diabetes insipidus. Primær aldosteronisme.

Lave verdier ved væsketap som erstattes med natriumfattig væske, økt renal natriumutskillelse ved langvarig diuretikabehandling, Addisons sykdom, nefrotisk syndrom, SIADH. Lave verdier ved økt sirkulerende volum som ved hjertesvikt.

Ved diabetes mellitus og hyperglykemi ses kompensatorisk lav natrium.

Merknad

Ved S-Natrium <121 mmol/L vil S-Kalium og S-Glukose tilleggsrekvireres automatisk.

Ved S-Natrium >155 mmol/L vil S-Kalium tilleggsrekvireres automatisk.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: S-Natrium
NLK-kode: NOR25613
Analysenummer: 021
Forkortet analysenavn: S-NATRIU

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.