Protozoer (mikroskopi)

Indikasjoner

Protozoer (PCR): Undersøkelsen er først og fremst indisert hos personer som har diaré etter lengre opphold i land hvor tarmparasitter er vanlig forekommende. Men Cryptosporidose og giardiasis forekommer også etter smitte innenlands. Funn av cyster i lever på ultralyd eller utfall i leverprøver som ikke forklares av annen patologi etter opphold i «endemiske» strøk kan skyldes infeksjon med Entamoeba histolytica.

Rutinemessig undersøkes prøven med PCR-teknologi mhp  Giardia lambliaCryptosporidium spp og Entamoeba histolytica, som anses klinisk viktige i den vestlige verden.

Påvisning av andre protozoer som Cystoisospora belli og Cyclospora cayetanensis krevermikroskopi og gjøres kun på spesifikk problemstilling.

Den patogene betydningen av Dientamoeba fragilis og Blastocystis hominis er uavklart. Diagnostikk av disse protozoene tilbys derfor ikke.

Screening av personer uten symptomer

Undersøkelse av prøver fra voksne flyktninger, asylsøkere og innvandrere uten relevante symptomer er ikke indisert.

Det kan være aktuelt å screene følgende grupper:
1.) Asymptomatiske flyktningebarn, asylsøkerbarn og adoptivbarn opp til og med 16 års alder.
2.) Personer født utenfor Europa og Nord-Amerika som immunsupprimeres i forbindelse med transplantasjon eller skal få annen immunsupprimerende behandling (inklusiv steroid-kur) kan screen for Strongyloides stercoralis.

Serologi

Det kan være aktuelt med serologisk screening for Strongyloides (fra Sørøst-Asia og Afrika) og serologi screening for Schistosoma (fra Afrika). Serologi er også aktuelt ved diagnostikk av ekstraintestinal amøbiasis. Serologi tilbys ikke i Norge.

Referanseområde

Negativ

Tolkning

Positivt funn kan være forenlig med sykdom forårsaket av mikroben, men asymptomatiske bærertilstander forekommer. Se Diarésykdommer.

Melding

Giardiasis og cryptosporidiose er nominativt meldepliktige. Positivt prøvesvar skal meldes til MSIS.

Norsk bruksnavn: Us-Parasitter identifikasjon
NLK-kode: NPU29581
Analysenummer: U18
Forkortet analysenavn: PROTOZOE

Prøvetakingsrutiner

Antall prøver:
Ved mikroskopisk analyse anbefales det å undersøke tre prøver tatt med minst 1 døgns mellomrom.

Ved PCR er det tilstrekkelig med én prøve.

Prøvemateriale og mengde

Til mikroskopi: Feces. Obs: Eget transportmedium (inneholder fikseringsvæske). 

OBS! PCR brukes som primærdiagnostikk, les mer her

For utstyr til mikroskopi av protozoer, ta kontakt med laboratoriet.

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer A eller B.