S-Kvetiapin

Alternativt navn: Quetiapin Preparat: Seroquel

Indikasjoner

Kontroll, doseendring, bivirkninger, terapisvikt.

Terapeutisk område

Referanseområde Enhet
50 - 700 nmol/L

Tolkning

Farmakologisk aktiv metabolitt (N-desalkylkvetiapin) bestemmes også. Høye verdier innebærer økt risiko for bivirkninger. Lave verdier innebærer risiko for manglende terapeutisk effekt. Sykdomsforhold og farmakodynamisk variasjon kan berettige serumkonsentrasjoner utenfor terapeutisk område.
Halveringstid: ca 7 timer

Merknad

Konsentrasjon av metabolitten N-desalkylkvetiapin bestemmes også.

Analysen utføres på Diakonhjemmet, senter for Psykofarmakologi (SFP).

Norsk bruksnavn: P-Kvetiapin
NLK-kode: NPU18999
Analysenummer: 440
Forkortet analysenavn: QUETIAPI

Pasientforberedelser

Seroquel tabl: Prøven tas medikamentfastende 12 timer +/- 1 time etter siste dose.
Seroquel depottbl.: Prøven tas medikamentfastende 18-24 timer etter siste dose.

Prøvetakingsrutiner

Standardiserte betingelser for prøvetaking bør tilstrebes spesielt for kvetiapin. Dette skyldes at kvetiapin har forholdsvis kort halveringstid med betydelig individuell variasjon i metabolisme. Oppgi alle legemidler, dosering og tidspunkt for siste dose og prøvetaking.

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum. Tas på rør uten tilsetning (ikke gel). Anbefalt henstand før sentrifugering er 60 minutter.

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 6 for innsendingsrøret.