S-Risperidon total

Preparat: Risperdal

Indikasjoner

Kontroll, doseendring, bivirkninger, terapisvikt.

Terapeutisk område

20 - 120 nmol/L (sum risperidon + paliperidon)

Tolkning

Farmakologisk aktiv metabolitt (paliperidon) bestemmes også. Høye verdier innebærer økt risiko for bivirkninger. Lave verdier innebærer risiko for manglende terapeutisk effekt. Sykdomsforhold og farmakodynamisk variasjon kan berettige serumkonsentrasjoner utenfor terapeutisk område.
Halveringstid: risperidon: 3 timer, paliperidon: 24 timer

Merknad

Konsentrasjon av metabolitten paliperidon bestemmes også.

Analysen utføres på Diakonhjemmet Sykehus, Senter for Psykofarmakologi (SFP).

Norsk bruksnavn: P-Risperidon
NLK-kode: NPU04868
Analysenummer: 441
Forkortet analysenavn: RISPERID

Pasientforberedelser

Prøven tas medikamentfastende 12 - 24 timer etter siste dose. Ved bruk av Risperdal Consta anbefales prøvetaking rett før neste depot settes.

Prøvetakingsrutiner

Oppgi alle legemidler, dosering og tidspunkt for siste dose og prøvetaking.

Prøvemateriale og mengde

2 mL serum. Tas på rør uten tilsetning (ikke gel). Anbefalt henstand før sentrifugering er 60 minutter.

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 6 for innsendingsrøret.