B-Trombocytter

Akkreditering Alternativt navn: Blodplater, TPK trombocytt partikkel konsentrasjon

Indikasjoner

Blødningstendens. Cytostatikabehandling. Benmargshemning pga maligne svulster, medikamenter eller eksposisjon for toksiske kjemikalier.

Referanseområde

Kjønn Alder Referanseområde Enhet
11 - 17 år 190 - 460 X 10^09/L
Kvinne ≥ 18 år 165 - 387 X 10^09/L
Mann ≥ 18 år 145 - 348 X 10^09/L

Fullstendig referansetabell

Referanse er Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi. 

Varsling: Verdier under 20 x 10^9/L og over 1500 x 10^9/L vil bli forsøkt varslet pr telefon.

Tolkning

Høye verdier ved kroniske inflammatoriske prosesser, myeloproliferative syndromer, funksjonelle trombocyttdefekter, splenektomi.

Lave verdier ved minsket produksjon: aplastisk anemi, leukemi, benmargshemmende stoffer, mangel på vitamin B12 og folat og ved økt forbruk: autoantistoffer, infeksjon, hemolytiske tilstander, SLE, splenomegali, disseminert intravaskulær koagulasjon (DIK). Trombocyttaggregater i EDTA-røret kan gi falskt lavt trombocyttall.

Dersom trombocytter < 100 påvises som tilfeldig funn, lages det et blodutstryk for å kontrollere om funnet skyldes aggregering av trombocytter i prøven. Dette kan gi falskt lavt antall i tellingen. Analysen vil bli etterrekvirert slik at rekvirent får rapportert svaret når det lave antallet er bekreftet i blodutstryket.

Merknad

Ved interferens i prøven kan rutinemetoden gi feil resultat og prøven vil da bli reanalysert med en alternativ metode. Denne har noe større usikkerhet enn oppgitt analytisk variasjonskoeffisient.

Usikkerheten for alternativ metode er medisinsk vurdert og er ikke av klinisk betydning for pasienten. 

Ved funn av trombocytter <100 eller >700 x109/L, vil trombocytter etterrekvireres dersom funnet er ukjent.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: B-Trombocytter
NLK-kode: NPU03568
Analysenummer: 011
Forkortet analysenavn: B-TROMBO

Prøvetakingsrutiner

Prøven er holdbar i 96 timer (4 dager) ved romtemperatur og bør sendes laboratoriet så raskt som mulig etter prøvetaking.

Prøvemateriale og mengde

1 rør EDTA-blod

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 1.