B-Trombocytter

Akkreditering Alternativt navn: Blodplater, TPK trombocytt partikkel konsentrasjon

Indikasjoner

Utredning av blødningstilstander. Utredning av myeloproliferative tilstander. Vurdering av benmargens funksjon. Kontroll ved cytostatikabehandling. Mistanke om disseminert intravaskulær koagulasjon.

Referanseområde

Kjønn Alder Referanseområde Enhet
11 - 17 år 190 - 460 X 10^09/L
Kvinne ≥ 18 år 165 - 387 X 10^09/L
Mann ≥ 18 år 145 - 348 X 10^09/L

Fullstendig referansetabell

Referanse er Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi. 

Varsling: Verdier under 20 x 10^9/L og over 1500 x 10^9/L vil bli forsøkt varslet pr telefon.

Tolkning

Økte verdier

Økte verdier kan forekomme etter operasjoner, traumer, splenektomi, ved noen tilfeller av jernmangel, ved akutte og kroniske inflammasjoner og ved myeloproliferative syndromer.

Lave verdier

Redusert produksjon: Benmargssykdom (f.eks. aplastisk anemi og leukemi), benmargshemmende stoffer (f.eks. cytostatika), mangel på vitamin B12 og folat, alvorlig leversykdom med redusert produksjon av trombopoietin.

Redusert trombocyttlevetid: Immunologisk trombocytopeni (ITP), systemisk lupus erythematosus (SLE), trombotisk trombocytopenisk purpura (TTP), hemolytisk-uremisk syndrom (HUS), disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC), føtal/neonatal alloimmun trombocytopeni (FNAIT), medikamentindusert trombocytopei (f.eks. heparinindusert trombocytopeni), og ulike typer infeksjon.

Endret fordeling av trombocytter: splenomegali.

Arvelig trombocytopeni: (flere tilstander). 

Pseudotrombocytopeni: Falskt for lave verdier grunnet in vitro trombocyttaggregater, som regel forårsaket av antistoffer som er aktive i nærheten av EDTA. Ved tilfeldig funn av trombocytter < 100 lages det et blodutstryk for å kontrollere at funnet ikke er falskt og skyldes aggregering av trombocytter i prøven. I disse tilfellene får ikke rekvirent svar på analysen før det lave antallet trombocytter er bekreftet i blodutstryk. Ved funn av pseudotrombocytopeni må analysen gjentas etter ny prøvetaking i citratrør.

Merknad

Ved interferens i prøven kan rutinemetoden gi feil resultat og prøven vil da bli reanalysert med en alternativ metode. Denne har noe større usikkerhet enn oppgitt analytisk variasjonskoeffisient. Usikkerheten for alternativ metode er medisinsk vurdert og er ikke av klinisk betydning for pasienten. 

Ved funn av trombocytter <100 eller >700 x109/L, vil trombocytter etterrekvireres dersom funnet er ukjent. 

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: B-Trombocytter
NLK-kode: NPU03568
Analysenummer: 011
Forkortet analysenavn: B-TROMBO

Prøvetakingsrutiner

Prøven er holdbar i 96 timer (4 dager) ved romtemperatur og bør sendes laboratoriet så raskt som mulig etter prøvetaking.

Prøvemateriale og mengde

1 rør EDTA-blod

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 1.