S-Valproat

Akkreditering Alternativt navn: Natrium-valproat Preparat: Deprakine, Orfiril

Indikasjoner

Start og kontroll av epilepsibehandling med valproat.

Terapeutisk område

Referanseområde Enhet
300 - 700 µmol/L

Varsling: Verdier over 900 µmol/L vil bli varslet pr telefon.

Tolkning

Verdier over det terapeutiske området er uttrykk for økt intoksikasjonsrisiko, mens verdier under medfører risiko for manglende terapeutisk effekt. Se Medikamentanalyser som terapikontroll.
Halveringstid: 10 - 15 t

Merknad

Analysen utføres på Diakonhjemmet Sykehus, Senter for Psykofarmakologi (SFP)

Norsk bruksnavn: P-Valproat
NLK-kode: NPU03735
Analysenummer: 101
Forkortet analysenavn: S-VALPRO

Pasientforberedelser

Prøven tas medikamentfastende 12 - 24 timer etter siste dose.

Prøvetakingsrutiner

Oppgi alle legemidler, dosering og tidspunkt for siste dose og prøvetaking.

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum. Tas på rør uten tilsetning (ikke gel). Anbefalt henstand før sentrifugering er 60 minutter.

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 6 for innsendingsrøret.