S-Valproat

Alternativt navn: Natrium-valproat Preparat: Deprakine, Orfiril

Indikasjoner

Start og kontroll av epilepsibehandling med valproat.

Terapeutisk område

Referanseområde Enhet
300 - 700 µmol/L

Varsling: Verdier over 900 µmol/L vil bli forsøkt varslet pr telefon.

Tolkning

Verdier over det terapeutiske området er uttrykk for økt intoksikasjonsrisiko, mens verdier under medfører risiko for manglende terapeutisk effekt. Se Medikamentanalyser som terapikontroll.
Halveringstid: 10 - 15 t

Merknad

Analysen utføres på Diakonhjemmet Sykehus, Senter for Psykofarmakologi (SFP)

Norsk bruksnavn: P-Valproat
NLK-kode: NPU03735
Analysenummer: 101
Forkortet analysenavn: S-VALPRO

Pasientforberedelser

Prøven tas medikamentfastende 12 - 24 timer etter siste dose.

Prøvetakingsrutiner

Oppgi alle legemidler, dosering og tidspunkt for siste dose og prøvetaking.

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum. Tas på rør uten tilsetning (ikke gel). Anbefalt henstand før sentrifugering er 60 minutter.

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 6 for innsendingsrøret.