S-Vortioksetin

Preparat: Brintellix

Indikasjoner

Kontroll, doseendring, bivirkninger og terapisvikt.

Terapeutisk område

Referanseområde Enhet
20 - 100 nmol/L

Tolkning

Høye verdier innebærer økt risiko for bivirkninger. Lave verdier innebærer risiko for manglende terapeutisk effekt. Sykdomsforhold og farmakodynamisk variasjon kan berettige serumkonsentrasjoner utenfor referanseområde. Vortioksetin metaboliseres via enzymet CYP2D6. Pasienter som har redusert metabolisme via CYP2D6, enten pga. mutasjoner i enzymet eller som følge av samtidig bruk av CYP2D6-hemmer, vil få økt serumkonsentrasjon av vortioksetin og økt risiko for bivirkninger. Pasienter med rask metabolisme via CYP2D6 vil ha økt risiko for terapisvikt.
Halveringstid: ca 66 timer

Merknad

Analysen utføres på Diakonhjemmet, senter for Psykofarmakologi (SFP).

Norsk bruksnavn: P-Vortioksetin
NLK-kode: NPU29832
Analysenummer: D11
Forkortet analysenavn: VORTIOKS

Pasientforberedelser

Prøven tas medikamentfastende 12 - 24 timer etter siste dose.

Prøvetakingsrutiner

Oppgi alle legemidler, dosering og tidspunkt for siste dose og prøvetaking.

Prøvemateriale og mengde

2 mL serum. Tas på rør uten tilsetning (ikke gel). Anbefalt henstand før sentrifugering er 60 minutter.

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 6 for innsendingsrøret.