Farmakogenetikk

Indikasjoner

Farmakogenetisk analyse er aktuelt ved

  • terapisvikt
  • bivirkninger
  • avvikende forhold mellom dose og serumkonsentrasjon
  • avvikende forhold mellom serumkonsentrasjon av hovedsubstans og metabolitt
  • langvarig og komplisert medisinering ved f eks schizofreni, bipolar lidelse, depresjon, hjerte/karsykdom

Cytokrom P450 (CYP)

Analyse av cytokrom P450 (CYP)-enzymer er relevant for legemidler som primært omsettes via CYP2C9, CYP2C19 og CYP2D6, og er aktuelt ved bivirkning eller mangelfull effekt når serumkonsentrasjonen er høyere eller lavere enn forventet eller ved oppstart av behandling.

CYP-enzymer er viktige for kroppens metabolisme (omsetning) av legemidler. Individuell variasjon i aktivitet av CYP-enzymene medfører store forskjeller i hvilken serumkonsentrasjon som oppnås når ulike pasienter gis samme dose.

For flere CYP-enzymer er det påvist mutasjoner som medfører endret aktivitet av enzymet. Ved CYP-genotyping undersøkes det for varianter som gir økt (ultrarask) enzymaktivitet i CYP2D6 og CYP2C19, og manglende/redusert enzymaktivitet i CYP2D6, CYP2C9 og CYP2C19.

For mer informasjon se: Diakonhjemmets nettsider - farmakogenetiske analyser.

Pasienter med manglende eller redusert enzymaktivitet vil få høyere serumkonsentrasjon ved standarddoser og har økt risiko for doseavhengige bivirkninger. For disse pasientene bør dosen justeres ned. Pasienter med økt enzymaktivitet vil få lav serumkonsentrasjon og har økt risiko for terapisvikt. For pasienter med ultrarask omsetning er det aktuelt med høyere doser.

Effekt av enkelte legemidler, prodrugs, medieres av aktive metabolitter som dannes via CYP-enzymer. For slike legemidler vil konsekvensen av endret enzymaktivitet være motsatt: nedsatt enzymaktivitet gir redusert dannelse av aktiv metabolitt og dermed redusert effekt, mens økt enzymaktivitet gir risiko for doseavhengige bivirkninger.

Legemidler som omsettes via Cytokrom P450

Tabellen viser eksempler på legemidler der CYP-genotyping er særlig aktuelt. Den gir ikke en fullstendig oversikt over legemidler som omsettes via CYP2C9, CYP2C19 eller CYP2D6. Legemidler angitt med stjerne (*) er Prodrugs.

CYP2C9    
  Fenytoin (Epinat) Glimepirid (Amaryl)
  Fluoksetin (Fontex) Glipizid (Mindiab)
  Fluvastatin (Lescol) Losartan (Cozaar)*
  Fosfenytoin (Pro-Epanutin) Nateglinid (Starlix)
  Glibenklamid (Glibenclamid) Warfarin (Marevan)
CYP2C19    
  Amitriptylin (Sarotex) Moklobemid (Aurorix)
  Citalopram (Cipramil) Omeprazol (Losec)
  Escitalopram (Cipralex) Pantoprazol (Somac)
  Esomeprazol (Nexium) Sertralin (Zoloft)
  Klomipramin (Anafranil) Trimipramin (Surmontil)
  Klopidogrel (Plavix)* Vorikonazol (Vfend)
  Lanzoprazol (Lanzo)  
CYP2D6    
  Amitriptylin (Sarotex) Paroksetin (Seroxat)
  Atomoksetin (Strattera) Perfenazin (Trilafon)
  Doksepin (Sinequan) Risperidon (Risperdal)
  Flekainid (Tambocor) Sertindol (Serdolect)
  Fluoksetin (Fontex) Tamoksifen (Nolvadex)*
  Klomipramin (Anafranil) Tramadol (Nobligan)*
  Kodein (Paralgin/Pinex Forte)* Trimipramin (Surmontil)
  Metoprolol (Selo-Zok) Venlafaksin (Efexor)
  Nortriptylin (Noritren) Zuklopentiksol (Cisordinol)

* Den farmakologisk effekten medieres primært via aktiv metabolitt som dannes av CYP-enzymet.

Analyserepertoar

I tillegg til CYP-screening, finnes det også farmakogenetiske analysepanel som er aktuelle ved enkelte medikamentgrupper. Dette gjelder:

  • SSRI-panel
  • Statin-panel
  • Opioid-panel
  • Marevan-panel

Ved oppstart av klopidogrel (Plavix) er det aktuelt å analysere CYP2C19, da funksjon av dette enzymet er avgjørende for platehemmende effekt av klopidogrel. Les mer om dette og alle tilgjengelige farmakogenetiske analyser her (Farmakogenetiske analyser - Diakonhjemmet Sykehus ).

Analysens nøyaktighet

Ved farmakogenetiske analyser undersøkes det for de hyppigst forekommende mutasjonene. Det er derfor en mulighet for at alleler som rapporteres som normale (*1, villtype) har sjeldne mutasjoner som det ikke rutinemessig undersøkes for.