Spesifikke rusmiddelanalyser i urin

Fürst har meget avanserte LC-MS-MS-instrumenter som gir svært sikre, spesifikke og kvantiterte analysesvar. Ved serielle prøver vil sannsynligheten for nytt inntak siden forrige prøve bli kommentert (kvantitering). Prøvene blir oppbevart i minst to uker etter ankomst, slik at det er mulig å etterrekvirere disse analysene. Dersom det er rekvirert 798 Spesifikk analyse ved positiv screening, vil prøver som er positive på screening bli satt opp på følgende spesifikke analyser:

U-Amfetaminer

Påviser amfetamin, metamfetamin og Ecstasy-stoffene MDMA (MetylenDioksyMetAmfetamin) og MDA (MetylenDioksyAmfetamin). MDMA vil i kroppen delvis omdannes til MDA, slik at begge stoffene vil ofte påvises samtidig. Avhengig av inntatt dose og urinens pH vil stoffene kunne påvises opp mot en ukes tid etter siste inntak. 

U-Benzodiazepiner

Benzodiazepiner har betydelig ruspotensiale, og illegal omsetning er utbredt. Følgende stoffer påvises:

Virkestoff Handelsnavn Påviste stoffer Påvisbarhet etter siste inntak
Diazepam Stesolid Valium Vival desmetyl-diazepam temazepam oxazepam 1-4 uker
Oxazepam Sobril Alopam oxazepam Omkring 5 døgn
Flunitrazepam Flunipam Rohypnol (avreg.) 7-amino-flunitrazepam Inntil en uke
Nitrazepam Mogadon Apodorm 7-amino-nitrazepam Inntil en uke
Klonazepam Rivotril 7-amino-klonazepam Inntil en uke
Alprazolam Xanor alprazolam Inntil ca 4 døgn

 

U-THC-syre

Analysen påviser tetrahydrocannabinol-syre som er en hovedmetabolitt av tetrahydrocannabinol (THC) som er virkestoffet cannabis (hasjisj og marijuana). Sannsynligheten for nytt inntak siden forrige prøve (kvantitering) vil bli kommentert ved serielle prøver. Etter røyking av en vanlig brukerdose hasjisj vil deteksjonstiden være kort (3-4 dager). Etter store inntak kan THC-syre påvises i 2-4 uker eller lengre etter siste inntak. For å vurdere nye inntak av cannabis anbefales derfor 1-2 prøver per uke inntil prøvene har blitt negative. 

U-Kokain

Metoden påviser kokainets primære urinmetabolitt benzoylecgonin. De fleste vil bli negative i løpet av 2-3 dager etter inntak av en vanlig rusdose.

U-Opiater

Analysen kan evt etterrekvireres innen 2 uker. Følgende stoffer påvises:

Stoff Handelsnavn Påviste stoffer Påvisbarhet (stor variasjon)
Morfin Dolcontin m fl Morfin 2 - 4 dager
Kodein Paralgin forte, Pinex forte m.fl. Kodein, morfin 2 - 4 dager
Gateheroin   Morfin 2 - 4 dager
    Kodein 1 - 3 dager
    6-monoacetylmorfin (heroinmetabolitt) 6 - 12 timer
Etylmorfin Cosylan,
Sovipect Comp
Etylmorfin, morfin 2 - 4 dager
Valmuefrø   Morfin, Kodein 1 - 2 dager
Oksykodon

OxyContin
OxynNorm
Targiniq

Oksykodon 2-4 dager

En urinprøve som inneholder morfin og kodein kan således skyldes inntak av enten heroin, morfin og kodein, bare kodein eller valmuefrø (bakverk). Det er derfor viktig å ikke forskrive morfin- eller kodeinholdige preparater dersom en ønsker å avsløre heroinbruk.

Oksykodon er virkestoff i OxyContin, OxyNorm, Targiniq og Oxycodone og vil bare delvis påvises ved Opiater screening. Derfor må analysen rekvireres spesielt og vil da påvises på LC-MS sammen med de andre opiatene, også dersom Opiater screening er negativ. Oksykodon regnes for å være dobbelt så potent som morfin, og har ellers mange likhetstrekk med morfin. Oksykodon har følgelig betydelig misbruks- og avhengighetspotensiale, og kan gi respirasjonsdepresjon ved overdoser.

U-Etylglukuronid og Etylsulfat

En meget liten andel av inntatt etanol vil i lever glukuronideres, og så skilles ut i urin med en halveringstid på omkring 2 timer. Etter et inntak på 2-3 alkoholenheter, kan EtG påvises i urin 15-25 timer etter at etanolen er eliminert fra blodet. Større inntak kan påvises i opptil 4-5 dager. Påvisningsgrensen er satt på et nivå hvor alkohol i munnvann, konfekt etc. ikke skal slå ut. Analysen kan derfor være egnet som supplerende analyse til S-CDT og etanol i serum eller urin. Dersom det er rekvirert 798 "Spesifikk analyse ved positiv screening", vil prøven bli analysert med spesifikk metode på EtG og Etylsulfat (EtS). Påvisning av disse stoffene viser med sikkerhet at etanol har vært inntatt i løpet av de siste dagene.