Cytologi og HPV

Fra 1.1.2023 kan ikke Fürst lenger analysere prøver som inngår i livmorhalsprogrammet

 

HSØ har bestemt at alle cervixcytologi-prøver (til cytologi og/eller HPV) tilhørende Livmorhalsprogrammet kun skal analyseres ved 3 offentlige helseforetak: Sykehuset i Østfold, Akershus Universitetssykehus (Ahus) og Oslo Universitetssykehus (OUS).

Fürst har i en årrekke analysert en betydelig andel av cervixcytologi i HSØ, men avtalen med HSØ opphører 31.12.22.

Helseforetakene benytter en annen metode (SurePath) enn Fürst og helseforetakene vil bistå legekontorene med nødvendig informasjon, opplæring og prøvetakingsutstyr. Våre rekvirenter kan fortsatt benytte vår hentetjeneste for disse prøvene, men prøvene  da legges i merkede konvolutter til sykehuset.

Fürst beklager dette, samt det ekstra-arbeidet denne omleggingen medfører for det enkelte legekontor, men dette er et pålegg fra myndighetene og fra HSØ, som Fürst må forholde seg til.

Fürst vil påpeke at alle histologiprøver, inkludert histologioppfølging etter cervixcytologi, samt cytologi som ikke inngår i Livmorhalsprogrammet, vil fortsatt bli analysert av Fürst som tidligere.

Ta gjerne kontakt med oss i markedsavdelingen hvis spørsmål rundt dette: marked@furst.no evt. tlf: 22 90 96 69.

Cervixcytologi

Fürst har i ny rammeavtale med Helse Sør-Øst RHF, for screening av cervixprøver i Livmorhalsprogrammet for 2022, vi utfører HPV som primær screening for kvinner mellom 34 og 69 år.

Cervixprøver fra kvinner under 34 år og over 69 år vil det fortsatt utføres primær cytologi på, dersom ikke pasienten er inne i et annet oppfølgingsløp etter tidligere funn/historikk.

Laboratoriet vil selv sørge for å sortere mottatte prøver til aktuell screeningmetode. Livmorhalsprogrammet har tillatelse til å dele kvinners prøvehistorikk med helsepersonell med tjenstlige behov. Gjennom Kreftregisteret sin portal for innrapportering og oppslag (Kreftregisterets meldetjeneste = KREMT portalen) kan helsepersonell på laboratorier få tilgang til å søke opp prøvehistorikk for enkeltkvinner de skal følge opp. 

Laboratoriet vil benytte ThinPrep for alle cervixprøver, og det vil ikke være noen endringer i forbindelse med prøvetakingen.

Primær HPV-test og primær cytologi utføres i henhold til faglige nasjonale standarder og retningslinjer fra Livmorhalsprogrammet, se også: Ny analysemetode i Livmorhalsprogrammet (kreftregisteret.no)

 *Se også flytskjema/anbefalt oppfølging

Noen viktige endringer ift. oppfølging ved primær HPV er:

- Normal cytologi etter HPV pos. utenom 16/18 anbefales å vente 24 måneder før kontrollprøve.

- Ved pos. HPV16 og 18 vil disse bli fulgt tettere opp.

- Ved neg. primær HPV er ny prøve anbefalt om 5 år.

Laboratoriet vil som tidligere supplere prøvesvarene med anbefalt oppfølging av eventuelle funn i screeningen, i henhold til de gjeldende retningslinjer og oppfølgingsalgoritmer i Livmorhalsprogrammet.

Inntil Oslo Universitetssykehus kan overta cytologiprøver fra legekontor i Oslo og Vestre Viken vil Fürst bistå med screening av disse prøveneRekvirenter som tidligere har fått, eller som senere i år får beskjed om å sende sine cervixprøver til et offentlig laboratorium, må forholde seg til det. Dette er bestemt av Helse Sør-Øst RHF.

Vi minner om viktigheten av å angi årsak til at prøven tas ved rekvirering:
- Screening
- HPV primærscreening
- Livmorhalsprøve pga. symptomer/funn
- Oppfølging av celleforandringer og/eller positiv HPV-test
- Oppfølging etter konisering (siste 10 år, inkludert konisering i utlandet)

Verdien av en cytologisk undersøkelse er i stor grad avhengig av prøvetaking og primærbehandling av prøven. Resultatet er avhengig av at cellematerialet er tilstrekkelig, tatt fra transformasjonssonen og at prosedyre for prøvetaking (og fiksering for konvensjonell metode) er utført riktig.

Rekvisisjonen skal inneholde pasientens navn, 11-sifret fødselsnummer, adresse og rekvirentopplysninger med HPR-nummer, samt dato for prøvetaking.

Relevante kliniske opplysninger, inkludert pasienthistorikk, må oppgis i tillegg til riktige avkryssninger på rekvisisjonen.

Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft (livmorhalsprogrammet) har utarbeidet standardfraser for anbefalt oppfølging av prøveresultater til rekvirent. Dette grunnet henvendelser fra prøvetakere som savner en anbefaling om videre oppfølging fra laboratoriene.

Se ytterligere informasjon her: https://www.kreftregisteret.no/screening/livmorhalsprogrammet/Helsepersonell/standardsvar/

I denne forbindelse er laboratoriet helt avhengig av informasjon om årsak til prøvetaking og historikk, slik at våre anbefalinger om videre oppfølging blir korrekt. Det vises her til våre rekvisisjoner, der avkrysningsfeltene for tidligere gynekologisk behandling og opplysninger må fylles ut, samt at fritekstfeltet for Klinisk diagnose/Funn/Problemstilling benyttes til utfyllende informasjon til laboratoriet.

Væskebasert cytologi og HPV-test

Konvensjonell utstryksbasert cytologi

Kvalitetsmanualen, Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft.

Nettkurs - screening for livmorhalskreft

Annen cytologi

Urincytologi

Urincytologi er en følsom undersøkelse av urin for cellulære komponenter, bl.a. inflammatoriske celler, premaligne og maligne celler. Urincytologi er mest egnet for deteksjon av høygradig urotelialt karsinom. Det kan hjelpe til å diagnostisere mulig malign sykdom på et tidlig stadium, og dermed øke sjansen for helbredelse.

  • For å unngå degenerasjon av urincellene som gjør mikroskopisk vurdering vanskelig, skal morgenurin ikke benyttes.
  • Det bør helst tas tre prøver til cytologi fra forskjellige blæretømninger på ulike dager.
  • Benytt alltid én rekvisisjon pr. prøve som sendes inn.
  • Benytt 20 mL rør med skrukork og transportcontainer ved innsendelse til laboratoriet.
  • For å få godt bevarte urotelceller til diagnostikk er det viktig med rask spritfiksering av urinprøven for å hindre bakterievekst. Like deler med 70% alkohol. 
  • Dersom legekontoret har mulighet til å sentrifugere urinprøven, anbefalt 2000 rpm i 10 minutter, er det en fordel men ikke nødvendig. Ca. halvparten av supernatanten pipetteres ut, bunnfallet beholdes og tilsettes 70% alkohol, like deler bunnfall og alkohol.
  • Relevante kliniske opplysninger er viktig for riktig diagnose, bl.a. nyrestein, egen/familie historikk av urotelialt karsinom, prostatakreft, stråle-/BCG behandling og andre infeksjonssykdommer i urinveiene. 

For øvrig, se: www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/blaerekreft-handlingsprogram

Pleura-, ascites-, spinal-, cystevæsker og lignende

Fersktappet væske tilsettes 70 % alkohol i forholdet 1:1.