Cytologi og HPV

Cervixcytologi

Fürst undersøker væskebaserte og konvensjonelle utstryksbaserte cytologiske prøver fra pasienter tilhørende i Helse Sør-Øst. Det er ønskelig at væskebasert cervixcytologi skal erstatte konvensjonell cytologi.

Verdien av en cytologisk undersøkelse er i stor grad avhengig av prøvetaking og primærbehandling av prøven. Resultatet er avhengig av at cellematerialet er tilstrekkelig, tatt fra transformasjonssonen og at prosedyre for prøvetaking (og fiksering for konvensjonell metode) er utført riktig.

Rekvisisjonen skal inneholde pasientens navn, 11-sifret fødselsnummer, adresse og rekvirentopplysninger med HPR-nummer, samt dato for prøvetaking.

Relevante kliniske opplysninger, inkludert pasienthistorikk, må oppgis i tillegg til riktige avkryssninger på rekvisisjonen.

Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft (livmorhalsprogrammet) har utarbeidet standardfraser for anbefalt oppfølging av prøveresultater til rekvirent. Dette grunnet henvendelser fra prøvetakere som savner en anbefaling om videre oppfølging fra laboratoriene. Fürst patologi har fra 1. mars 2019 innført anbefalt oppfølging i prøvesvarene for all cervixcytologi, slik at prøvetakere nå skal få en anbefaling om videre oppfølging av alle prøvesvar fra livmorhalsen.

Se ytterligere informasjon her: https://www.kreftregisteret.no/screening/livmorhalsprogrammet/Helsepersonell/standardsvar/

I denne forbindelse er laboratoriet helt avhengig av informasjon om årsak til prøvetaking og historikk, slik at våre anbefalinger om videre oppfølging blir korrekt. Det vises her til våre rekvisisjoner, der avkrysningsfeltene for tidligere gynekologisk behandling og opplysninger må fylles ut, samt at fritekstfeltet for Klinisk diagnose/Funn/Problemstilling benyttes til utfyllende informasjon til laboratoriet.

Væskebasert cytologi og HPV-test

Konvensjonell utstryksbasert cytologi

Kvalitetsmanualen, Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft.

Nettkurs - screening for livmorhalskreft

Annen cytologi

Urincytologi

Benytt 20 mL rør med skrukork og transportcontainer ved innsendelse til laboratoriet. Det bør helst tas tre prøver til cytologi fra forskjellige blæretømninger på ulike dager. Benytt alltid én rekvisisjon pr. prøve som sendes inn.  

For best resultat på urincytologi skal morgenurin ikke benyttes, da urotelceller degenerer etter en natt i urinblæren.  For å unngå forurensning av plateepitelceller er det viktig å vaske nedentil før prøvetaking (kvinner).  

Latt urin inneholder under normale forhold få og ofte enkeltliggende urotelceller.  

For å få godt bevarte urotelceller til diagnostikk er det viktig med rask spritfiksering av urinprøven for å hindre bakterievekst, og vi anbefaler følgende fremgangsmåte:   Urinen sentrifugeres (hvis mulig) ved 2000 rpm. i 10 minutter. Hell av halvparten, og fiksér gjenværende volum (bunnfallet) med 70 % etanol, i forhold 1:1.

Pleura-, ascites-, spinal-, cystevæsker og lignende

Fersktappet væske tilsettes 70 % alkohol i forholdet 1:1.