Koder i svarfeltet

Svarkoder
AP Pga analytisk problem, kunne analysen ikke utføres.  
AVBRU1 Belastning ikke fullført grunnet for lang tid på inntak av tilmålt mengde.
AVBRU2 Belastning avbrutt grunnet mangelfull resorpsjon, pasienten kastet opp innen 20 minutter av påbegynt belastning.
AVBRUT Belastning ikke fullført grunnet for høy fastende Glukose, kapillær.
AVP Avpipettert plasma, analysesvar utgis ikke.
DG Tid mellom prøvetaking og mottak i laboratoriet gjør at holdbarhetstid for prøven er overskredet. Totalt antall leukocytter er fortsatt riktig, men differensialtelling er dessverre ikke mulig.
FG Ikke nok, citratrøret må være fylt inntil vakuum er utlignet.
FM Egnet prøvemateriale ikke mottatt.
GP Prøvemateriale for gammelt for analyse.
GRENSE Grenseverdi.
HE Materiale for hemolytisk for denne analysen.
IC Materiale for ikterisk for denne analysen.
IE U-Elektroforese utføres ikke ved lav U-Protein total.
IF Ikke ferdig.
IH Pasienten var ikke hjemme, prøve ikke tatt. 
IK Analyse mislykket, ikke nok materiale til kontroll.
IKFAST Pasienten var ikke fastende.
IM Ikke mottatt EKG.
IMF Ikke mottatt egnet eller tilstrekkelig prøvemateriale til rekvirert feces analyse.
IN Ikke nok materiale til rekvirerte analyser. Ny prøve må tas dersom det fremdeles er aktuelt.
IP Ikke påvist.
IS Interfererende stoffer i prøven, svar kan ikke utgis.
K Kuldeagglutininer påvist. Se Kompliserende faktorer ved prøven.
KM Kontaminert materiale pga feil prøvetakingsrør.
KO Koagulert, mangelfull blanding?
KP Etterrekvirering ikke mulig da prøven er kastet.
LI For blakket/lipemisk for denne analysen.
MA Analyse mislykket, materiale for gammelt for reanalyse.
MANIP Mistanke om manipulasjon.
NEG Negativ.
PANEL Spesifikke analyser ikke utført da panel var negativt.
p.d.e prosedyre definert enhet
PI Ikke mottatt korrekt materiale. Analysen ikke utført.  
POS Positiv.
PÅVIST Påvist.
S Prøven var mangelfullt sentrifugert av rekvirent. Dette kan påvirke enkelte av analyseresultatene.
SEDIFF Analysen Eosinofile utgår som egen analyse. Den erstattes av Leukocytter med differensialtelling der Eosinofile inngår.
SEKOMM Se kommentar.
SH Prøven var ikke sentrifugert da den kom til laboratoriet. Dette kan påvirke enkelte av analyseresultatene.
SRUT Pga. vanskelig prøvetaking utføres S-CRP i stedet for B-SR.
TA Vi finner trombocyttaggregater i EDTA-blod. Svar kan ikke utgis. Trombocytter bør kontrolleres i citratblod ved neste prøvetaking.
THYREO Thyreoideaprøver: Pasienten var ikke medikamentfastende til thyreoideaprøver.
UA Under arbeid.
USIKKE Usikkert resultat.
UTFØRT  
UTGÅR  
UTGÅTT  
VIDERE Videresendt til annet laboratorium.
ØD Ødelagt pga teknisk uhell.
ØP Ødelagt under postforsendelse.