Akkreditering

Fürst Medisinsk Laboratorium er akkreditert i henhold til NS-EN ISO 15189 «Medisinske laboratorier – Krav til kvalitet og kompetanse». Det meste av virksomheten er akkreditert, og det jobbes kontinuerlig med å utvide akkrediteringsomfanget. Akkrediterte analyser og diagnoser merkes med A på svarrapporten.

Akkrediteringen gjelder alle bedriftens lokasjoner og gjelder følgende områder: Prøvetaking, Medisinsk biokjemi, Patologi, Klinisk farmakologi og Medisinsk mikrobiologi.
Medisinskfaglige svartkommentarer til analyser/diagnostikk inngår i akkrediteringen. Akkrediteringsomfanget fremgår av akkrediteringsdokumentet.

Det kan forekomme avvik mellom akkrediteringsdokumentet og faktisk akkrediterte analyser, da Fürst innehar fleksibel akkreditering. Dette muliggjør at laboratoriet kan gjøre endringer i akkrediteringsomfanget uten forhåndsgodkjenning fra Norsk akkreditering. Sist oppdaterte oversikt over gjeldende akkrediteringsomfang kan sendes ut på forespørsel.

Akkrediteringen er gitt av Norsk akkreditering, første gang i 1995. Norsk akkreditering påser ved jevnlige revisjoner at akkrediteringsbetingelsene oppfylles.