Personvern

Personvern ved Fürst Medisinsk Laboratorium

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Fürst mottar og behandler personopplysninger fra helsepersonell med rekvireringsrett. Disse opplysningene er: Fullt navn, fødselsnummer, adresse, rekvirerte analyser med foreliggende resultater og med eventuelle tilhørende kommentarer, kliniske opplysninger og evt. diagnose gitt av rekvirent.

Du har rett til innsyn 

Du som pasient (eller rekvirent) kan henvende deg til oss og be om å få vite hva slags opplysninger vi har lagret om deg, hva de brukes til og hvor de er hentet fra. Du kan selv se alle dine persondata og registrerte analysesvar med eventuelle kommentarer på www.furstpasient.no. Du kan også be om å få utlevert skriftlig kopi av svarrapporten(e). 

Du har også rett til å begrense helsepersonells innsyn i dine helsedata, samt å få utlevert logg over hvem som har hatt innsyn i dine data. Ved behov for denne informasjonen, skal du kunne få svar på dette innen kort tid (maks 30 dager). Når du ber om innsyn er dette kostnadsfritt. For henvendelser rundt dette, kontakt personvernombudet. 

Kari RustadPersonvernombud er Kari Rustad, E-post: personvern@furst.no.

Husk at du aldri skal oppgi fullt fødselsnummer i e-post som sendes til oss!

Du har rett til å få rettet opp uriktige personopplysninger

Hvis du oppdager mangelfulle eller feilaktige opplysninger, kan dette skyldes svikt i interne rutiner eller mangelfulle eller feilaktige opplysninger som vi har mottatt. Gi oss beskjed dersom du oppdager feil i opplysningene om deg.

Hvis feil er forårsaket av vår virksomhet, vil vi iverksette tiltak for å rette disse opplysningene. Vi oppretter også klagebehandling som årsaksanalyseres og vi iverksetter korrigerende og/eller forebyggende tiltak.

Hvis årsak til feil/mangelfulle opplysninger er forårsaket av informasjon vi har mottatt, ber vi deg kontakte din rekvirent.

Pårørende

For innsyn i egne barns helseopplysinger, finnes informasjon på furstpasient.no.

Nærmeste pårørende har rett til innsyn i pasientdata etter en pasients eller brukers død, om ikke særlige grunner taler mot dette. 

Informasjonssikkerhet

  • Vi har etter lovgivningen ansvar for å sørge for at helse- og personopplysningene er tilstrekkelig sikret.

  • Vi sikrer at helse- og personopplysningene er tilgjengelige når det er nødvendig for å utføre våre arbeidsoppgaver for å gi deg og din rekvirent best mulig service.

  • Vi sikrer at kun de som har et tjenstlig behov får tilgang til opplysningene. Videre sikrer vi at opplysninger ikke kan endres eller slettes av andre enn de som er autorisert til å gjøre dette. Laboratoriet ivaretar pasienters rett og krav til diskresjon i henhold til blant annet Lov om helsepersonell. Alle ansatte har signert taushetsløfte.

  • Vi benytter informasjonskaplser (cookies) på våre nettsider for å bedre din brukeropplevelse. Disse slettes automatisk når nettleseren lukkes. 

  • Vi anvender Google Analytics for å spore trafikk på våre nettsider. Denne løsningen benytter cookies, du kan lese mer om dette på: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage 

Cookies kan du selv deaktivere i din nettleser.

Reservasjon mot bruk av biologisk materiale

Krav er i henhold til Lov om behandling av personopplysninger, les mer: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38