Hopp til hovedinnhold

Personvern

Personvern ved Fürst Medisinsk Laboratorium

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Fürst mottar og behandler personopplysninger fra helsepersonell med rekvireringsrett. Disse opplysningene er: Fullt navn, fødselsnummer, adresse, rekvirerte analyser med foreliggende resultater og med eventuelle tilhørende kommentarer, kliniske opplysninger og evt. diagnose gitt av rekvirent.

Du har rett til innsyn

Du som pasient kan henvende deg til oss og be om å få vite hva slags opplysninger vi har lagret om deg, hva de brukes til og hvor de er hentet fra. Du kan selv se alle dine persondata og registrerte analysesvar med eventuelle kommentarer på www.furstpasient.no. Du kan også be om å få utlevert skriftlig kopi av svarrapporten(e). Dette gjelder også innsyn i Fürsts generelle rutiner, i den grad de berører behandling av dine persondata.

Du har også rett til å begrense helsepersonells innsyn i dine helsedata, samt å få utlevert logg over hvem som har hatt innsyn i dine data. Ved behov for denne informasjonen, skal du kunne få svar på dette innen kort tid (maks 30 dager). Når du ber om innsyn er dette kostnadsfritt. For henvendelser rundt dette, kontakt personvernombudet.

Rekvirenter

For rekvirenter lagrer vi fullt navn, adresse til tilhørende legekontor, HPR-nummer samt HER-ID. Vi lagrer også mobilnummer til rekvirent for varsling av kritiske prøvesvar hvis rekvirent har oppgitt dette. Hvis du ønsker innsyn i dine data, vennligst kontakt vårt personvernombud Christian Cato Bülow-Larsen:

Personvernombud ved Fürst Christian Cato Bülow-Larsen

E-post: personvern@furst.no

Husk at du aldri skal oppgi fullt fødselsnummer i e-post som sendes til oss!

Du har rett til å få rettet opp uriktige personopplysninger

Hvis du oppdager mangelfulle eller feilaktige opplysninger, kan dette skyldes svikt i interne rutiner eller mangelfulle eller feilaktige opplysninger som vi har mottatt. Gi oss beskjed dersom du oppdager feil i opplysningene om deg.

Hvis feil er forårsaket av vår virksomhet, vil vi iverksette tiltak for å rette disse opplysningene. Vi oppretter også klagebehandling som årsaksanalyseres og vi iverksetter korrigerende og/eller forebyggende tiltak.

Hvis årsak til feil/mangelfulle opplysninger er forårsaket av informasjon vi har mottatt, ber vi deg kontakte din rekvirent. Rekvirent vil bedre kunne vurdere opplysningenes riktighet, i slike tilfeller.

Retting og sletting i pasientjournalen er en pasientrett som er hjemlet i pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2. Journalopplysninger kan imidlertid bare rettes og/eller slettes i de tilfeller der vilkår for retting/sletting er innvilget, dette jfr. Helsepersonellovens §§ 42 og 43. Fürst er pliktig til å dokumentere helsehjelpen ved å føre pasientjournal jfr Helsepersonelloven § 39.

Hvis du mener du har rett til å få dine data rettet eller slettet, må du kontakte PVO ved Fürst Medisinsk Laboratorium. E-post skal sendes personvern@furst.no. OBS! Ikke skriv personinformasjon utover navn og e-post adresse i forespørselen. Vi vil deretter ta stilling til kravet.

Ved vedtatt avslag om retting eller sletting, har du som pasient klagerett. Statsforvalteren er aktuell klageinstans. Vi veileder deg gjerne om hvordan du går frem for å formalisere en klage. Det er egne Statsforvaltere i ulike fylker. Se også https://www.statsforvalteren.no/

Pårørende

Hovedregelen er at foreldre har innsyn i barns helseopplysninger, med mindre lovbestemte unntak kommer til anvendelse.

For mer informasjon om innsyn i egne barns helseopplysninger, se mer informasjon på furstpasient.no, eller kontakt personvernombudet.

Nærmeste pårørende har rett til innsyn i pasientdata etter en pasients eller brukers død, om ikke særlige grunner taler mot dette.

Personopplysninger tilknyttet tilbakemeldinger fra kunder m.m.:

For å kunne forbedre våre tjenester, åpner Fürst for tilbakemeldinger via vårt nettbaserte tilbakemeldingsskjema.

Fürsts behandlingsgrunnlag er her den registrertes samtykke. Den registrerte kan når som helst trekke sitt samtykke tilbake, uten at dette får noen konsekvenser for vedkommende. Ved tilbaketrukket samtykke, vil samtlige personopplysninger tilknyttet henvendelsen slettes.

Den registrerte kan videre til enhver tid kreve innsyn, begrensning, retting, sletting og protestere behandling av sine opplysninger mv., jfr. GDPR kap. 3.

Det er frivillig å avgi «navn», «adresse» og «e-post» i tilknytning skjemaet, dersom svar på tilbakemeldingen ønskes.

For friteksten (der tilbakemeldingen skrives) oppfordres den registrerte til ikke å avgi personopplysninger, men dersom personopplysninger likevel gis der, forbeholder Fürst seg retten til å slette eller pseudonymisere personsensitive opplysninger fortløpende. Dette for å sikre lovlig behandling, herunder behandling i tråd med personvernprinsippene i GDPR art. 5. Pseudonymisering vil uansett tilstrebes, der dette er mulig, sett hen til formålene for behandlingen.

Personopplysningene vil kun beholdes og behandles i den grad de er nødvendige for følgende formål: å administrere, forvalte, kartlegge og føre statistikk over innkomne henvendelser og de temaer tilbakemeldingene omhandler.

Samtlige personopplysninger arkiveres i 2 år etter innkommet henvendelse. Opplysningene vil deretter slettes/anonymiseres.

Arkivet er videre strengt tilgangsstyrt - kun de som har tjenstlig behov for å befatte seg med tilbakemeldingene, gis tilgang.

Informasjonssikkerhet

  • Vi har etter lovgivningen ansvar for å sørge for at helse- og personopplysningene er tilstrekkelig sikret.
  • Vi sikrer at helse- og personopplysningene er tilgjengelige når det er nødvendig for å utføre våre arbeidsoppgaver for å gi deg og din rekvirent best mulig service.
  • Vi sikrer at kun de som har et tjenstlig behov får tilgang til opplysningene. Videre sikrer vi at opplysninger ikke kan endres eller slettes av andre enn de som er autorisert til å gjøre dette. Laboratoriet ivaretar pasienters rett og krav til diskresjon i henhold til blant annet Lov om helsepersonell. Alle ansatte har signert taushetsløfte.
  • Vi benytter informasjonskaplser (cookies) på våre nettsider for å bedre din brukeropplevelse. Disse slettes automatisk når nettleseren lukkes.
  • Vi sikrer at personvernprinsippene respekteres i alle ledd av behandlingen.

Cookies kan du selv deaktivere i din nettleser.

Etter anbefaling fra Datatilsynet og den gjeldende rettstilstand, utfases bruk av Google Analytics på våre nettsider, f.o.m 1. mars 2023.

HelseopplyReservasjon mot bruk av biologisk materiale og personinformasjon til forskningsformsninger innsamlet i klinisk øyemed, kan på nærmere lovbestemte vilkår anvendes til forskningsformål. Mot dette har man, om ønskelig, en reservasjonsrett:

Reservasjon mot bruk av biologisk materiale og personinformasjon til forskningsformål

Krav er i henhold til Lov om behandling av personopplysninger, les mer: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38, og Personvernforordningen, les mer: https://lovdata.no/static/NLX3/32016r0679.pdf